Jak w 2003...

2009-02-25 9:53
Jak w 2003...
Autor: SILKA

Koniunktura w budownictwie pogarsza się od początku 2007 r. Obecnie wskaźnik koniunktury zmniejszył się do poziomu sprzed pięciu lat, a prognozy na najbliższe pół roku wskazują na kontynuację tendencji spadkowej. Obniżają się także inne wskaźniki charakteryzujące kondycję branży budowlanej.

Prawie identycznie, jak wskaźnik koniunktury w ujęciu ogółem, prezentuje się on dla firm z sektora prywatnego - zmniejsza się i w ciągu dwóch nadchodzących kwartałów należy oczekiwać jego dalszego spadku. W przedsiębiorstwach publicznych sytuacja jest korzystniejsza. Prognozy dla sektora publicznego na najbliższe dwa kwartały pozwalają oczekiwać utrzymania się koniunktury przynajmniej na obecnym poziomie.

W IV kwartale 2008 roku nie było w Polsce regionu, w którym wskaźnik koniunktury byłby dodatni. Największa wartość wskaźnika, z regionu północnego, była niższa od minus 10 punktów, najniższe wskaźniki koniunktury wystąpiły w regionach środkowo-wschodnim i stołecznym.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Regionalne zróżnicowanie koniunktury

Ceny usług budowlanych

Spadkowa tendencja poziomu cen w budownictwie jest widoczna od około półtora roku. W IV kwartale 2008 r. wzrost cen zgłosiło tylko 10% ogółu firm budowlanych, 65% - brak zmian, a 25% - spadek poziomu cen. Z prognoz wyznaczonych na pierwsze półrocze 2009 r. wynika, że utrzyma się spadkowa tendencja poziomu cen.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Ceny usług budowlanych

Portfel zamówień firm budowlanych

Jeśli chodzi o portfel zamówień zakładów budowlanych, po bardzo poważnym spadku obserwowanym w połowie roku, w IV kwartale 2008 zarówno liczba zamówień krajowych, jak i eksportowych, zmniejszyła się tylko w małym stopniu. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w nadchodzącym półroczu będzie relatywnie dobra – przewidywany poziom zamówień powinien być zbliżony do obecnego.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Portfel zamówień krajowych i eksportowych

Sytuacja finansowa firm budowlanych

Zarówno firmy prywatne, jak i publiczne zakłady budowlane, coraz gorzej oceniają własną sytuację finansową. Skala tego zjawiska ma poziom zbliżony do 2004 roku. Warto jednak nadmienić, że w IV kwartale 2008 odsetek zakładów, które zanotowały poprawę sytuacji finansowej był większy o 9 punktów procentowych w porównaniu z zakładami, które zanotowały pogorszenie. W sektorze prywatnym ta różnica wynosiła 6 punktów, a w publicznym 19 punktów. Wyraźnie gorzej oceniały swą sytuację finansową firmy najmniejsze, zwłaszcza prywatne.
Prognozy trendu na nadchodzące pół roku wskazują na dalsze pogorszenie sytuacji finansowej firm prywatnych i utrzymanie się obecnej tendencji w sektorze przedsiębiorstw publicznych.
Wykres 7 przedstawia "surowe", nie oczyszczone z wahań sezonowych i przypadkowych, wartości prognoz na I kwartał 2009. Jak widać, we wszystkich grupach zakładów budowlanych prognozy są pesymistyczne, a ich zróżnicowanie jest stosunkowo małe. Warto jednak zwrócić uwagę na wyraźnie bardziej pesymistyczne przewidywania przedsiębiorstw państwowych w porównaniu z firmami będącymi własnością krajowych osób fizycznych, a także najmniejszych firm prywatnych w porównaniu z największymi przedsiębiorstwami publicznymi.

Nakłady inwestycyjne

W sektorze firm prywatnych nakłady inwestycyjne maleją od około półtora roku i – zgodnie z wyznaczonymi prognozami – nadchodzące półrocze nie zmieni tej tendencji. W przedsiębiorstwach publicznych inwestycje zmniejszały się od początku roku 2008. Jednak prognozy na najbliższe pół roku wskazują na możliwość poprawy tej sytuacji.

W IV kwartale 2008 r. odsetek firm prywatnych, które zmniejszyły zakres inwestycji był większy o 10 punktów procentowych w porównaniu z firmami, w których nakłady inwestycyjne wzrosły. Natomiast w sektorze publicznym odsetek przedsiębiorstw, które zwiększyły nakłady inwestycyjne był większy o 6 punktów w porównaniu z przedsiębiorstwami, w których poziom inwestycji się zmniejszył.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Nakłady inwestycyjne w prywatnych i publicznych zakładach budowlanych

Zatrudnienie

W firmach prywatnych zatrudnienie w IV kwartale 2008 tylko nieznacznie zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim kwartałem, a prognozy na nadchodzące półrocze wskazują na możliwość pewnego wzrostu. W przedsiębiorstwach publicznych spadek zatrudnienia był głębszy, lecz również w tym sektorze pierwsze półrocze 2009 powinno przynieść poprawę sytuacji, nawet bardziej wyraźną niż w sektorze prywatnym.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Zatrudnienie w prywatnych i publicznych zakła dach budownictwa

Bariery aktywności produkcyjnej

Barier, które ograniczałyby aktywność produkcyjną, w IV kwartale 2008 nie zgłaszało 7% zakładów budowlanych. W porównaniu z poprzednim kwartałem nie zmieniła się główna bariera ograniczająca aktywność budownictwa, czyli silna konkurencja, którą wskazało 52% ogółu zakładów (w poprzednim kwartale 53%).
Drugą barierą był zbyt niski popyt, wskazany przez 37% zakładów. Warto zwrócić uwagę na to, że w poprzednim kwartale popyt znajdował się na czwartym miejscu na liście barier ze znacznie mniejszym odsetkiem wskazań (31%).
Trzecią barierą były nadmierne obciążenia podatkowe, wskazane przez 31% zakładów, a więc znacznie mniej niż w poprzednim kwartale, gdy odsetek wskazań bariery podatkowej wynosił 38%.
Zatory płatnicze były barierą dla 25% zakładów budowlanych (mniej niż w poprzednim kwartale o 3 punkty), wysokie ceny surowców i materiałów dla 23% (mniej o 8 punktów), niestabilność przepisów prawnych dla 20% (mniej o 2 punkty) i trudności z uzyskaniem kredytu dla 13% (więcej o 5 punktów). Z wyjątkiem barier wysokich podatków oraz zatorów płatniczych, wszystkie pozostałe bariery były znacznie częściej wskazywane przez przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne. W przypadku konkurencji ta różnica wynosiła 9 punktów, a popytu 5 punktów.
W IV kwartale 2008 zmniejszyły się trudności związane z zatrudnieniem nowych pracowników, zarówno o wysokich jak i o niskich kwalifikacjach. Odsetek zakładów, w których trudności z zatrudnieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach były bardzo częste lub częste, zmalał w stosunku do poprzedniego kwartału o 7 punktów procentowych i wyniósł 62%. Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach występowały w 30% zakładów – ten odsetek zmniejszył się o 11 punktów.

Firmy budowlane przewidują, iż w I kwartale 2009 najpoważniejszą barierą dla ich aktywności produkcyjnej będzie zbyt niski popyt. W ujęciu ogółem taką prognozę zgłasza 50,6% zakładów, wśród firm prywatnych 49,1% i publicznych 55,8%. Trudności związane z pozostałymi barierami – z wyjątkiem bariery niekorzystnych warunków pogodowych – powinny być zbliżone do IV kwartału 2008.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH Bariery aktywności zakładów budowlanych

Sytuacja budownictwa na tle gospodarki

Od około dwóch lat zakłady budowlane stwierdzają stopniowe pogorszenie zarówno ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i sytuacji we własnej branży. Końcówka roku 2008 przyniosła dalsze pogorszenie tych ocen. Poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej widziało 10% zakładów, a pogorszenie 43%. Oceny budownictwa były gorsze niż oceny gospodarki – poprawę sytuacji w budownictwie dostrzegało 9% zakładów, a pogorszenie 49%.

Zgodnie z prognozami wyznaczonymi na pierwsze półrocze 2009, zarówno stan gospodarki jak i sytuacja w budownictwie będą się pogarszać, jednak mniej pesymistyczne są prognozy dotyczące gospodarki.

Jak w 2003...
Autor: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH sytuacja budownictwa na tle gospodarki

Raport opracowano na podstawie wyników badania "Koniunktura w budownictwie",
prowadzonego od 1993 r. przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej