Inwestycje wyraźnie w górę

2008-04-04 13:07
Inwestycje wyraźnie w górę
Autor: CzeM Inwestycje wyraźnie w górę

W pierwszych latach bieżącej dekady osłabienie koniunktury w gospodarce szczególnie gwałtownie odbiło się na rynku inwestycyjnym. Wejście Polski w struktury unijne w 2004 r. wpłynęło zgodnie z oczekiwaniami na ożywienie gospodarki, jednak inwestycje z trudem wchodziły na ścieżkę wzrostu. Nawet wysokie zyski osiągane przez przedsiębiorstwa nie skłaniały do podejmowania znaczniejszych inwestycji. Firmy czekały na stabilizację w gospodarce, większy popyt i usuwanie utrudnień administracyjno - legislacyjnych. Dopiero lata 2006-2007 przyniosły przełom w inwestycjach.

GUS opublikował dane o inwestycjach w 2007 roku1. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw zatrudniających > 49 osób wzrosły (w cenach stałych) o 26,2%. Nakłady na budynki i budowle wzrosły o 27,9%, a zakupy (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu) o 25,5%. Udział zakupów w nakładach ogółem w 2007 r. wynosił 63,3% (rok temu 65,3%). Największy wzrost nakładów (w cenach bieżących) odnotowano w budownictwie, obsłudze nieruchomości i firm, w energetyce, w transporcie i łączności. W przetwórstwie przemysłowym inwestowano głównie w rozwój produkcji wyrobów wysokiej techniki (m.in. sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, radiowych, telewizyjnych, pojazdów samochodowych), ponadto inwestowano w produkcję wyrobów z drewna i materiałów budowlanych.Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne. Do 2006 r. pełna zbiorowość, w 2007 r. w zakładach > 49 osób

Na wysoką dynamikę inwestowania wpływają: dostępność środków finansowych, korzystne oceny perspektyw krajowych oraz zagranicznych potrzeb na produkty i usługi oraz wyczerpywanie się możliwości zaspokajania rosnącego popytu wobec już wysokiego wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych.
W polskich przedsiębiorstwach, które charakteryzują się wysokim udziałem środków własnych w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, coraz lepsza ich sytuacja finansowa oraz stabilizacja gospodarcza, stworzyły realne podstawy do przeznaczania większych kwot na rozwój. W 2007 r. (czwarty rok z rzędu) osiągnięto bardzo wysokie kwoty zysku i wskaźniki rentowności netto - przekraczające 5%. Na rosnące inwestycje wpływa też napływ kapitału zagranicznego i absorpcja funduszy unijnych.
Z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych realizowanych w 2007 r. przez przedsiębiorstwa zatrudniające > 49 osób, około 41% poniosły przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (z kapitałem zagranicznym powyżej 1 mln dolarów), przy czym inwestowały one więcej o 16% niż rok wcześniej. Około 44% nakładów ogółem w tej grupie podmiotów, przypadało na przetwórstwo przemysłowe, ponadto inwestowano w transport, gospodarkę magazynową i łączność, obsługę nieruchomości i firm, handel i naprawy.

Inwestycje wg wielkości przedsiębiorstw

W 2007 r. najbardziej wzrosły nakłady w przedsiębiorstwach zatrudniających 250-1000 osób - o około 47%, w firmach powyżej 1000 osób wzrost nakładów wynosił 28%, a w jednostkach średnich (50-249 pracowników) około 16%. Dane te nie obejmują informacji o zakładach mniejszych, zatrudniających do 49 osób, bowiem, GUS publikuje dane o inwestycjach "pełnej zbiorowości" w terminach późniejszych.
W latach 2003-2006 udział inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających > 49 osób (w cenach bieżących) wynosił ponad 50% nakładów ogółem.

Inwestycje w mld zł cen bieżących wg GUS

    2003  2004  2005  2006  2007
 nakłady ogółem w mld zł cen bieżących  110,9  118,9  131,1  154,9  .
 rok poprzedni  = 100 (w cenach stałych)  100,6  106,5  107,7  116,8  .
 w tym w przedsiębiorstwach zatrudniających > 49 osób w mld zł cen bieżących   56,9   62,8   67,5   81,2  105,0
 rok poprzedni  = 100 (w cenach stałych)   99,3  109,2  108,6  119,2  126,2
 udział % nakładów w przedsiębiorstwach  > 49 osób w nakładach ogółem   51,3   52,8   51,5   52,4  .

Źródło: dane pochodzące z Biuletynów Statystycznych GUS 


Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne. W 2007 r. dane w zakładach < 49 osób - szacunki.

Inwestycje rozpoczynane

W 2007 r. rozpoczęto 138,7 tys. inwestycji (dane dotyczą jednostek zatrudniających > 49 osób) tj. o 19% więcej niż rok temu Około 2/3 rozpoczętych inwestycji stanowiły przyłącza energetyczne i gazowe o niewielkiej wartości kosztorysowej. Wartość kosztorysowa inwestycji w 2007 r. była wyższa o 20,9% niż przed rokiem. Około 1/3 wartości kosztorysowej inwestycji przypadało na modernizację środków trwałych. Najwyższą dynamikę rozpoczynanych inwestycji odnotowano w transporcie, gospodarce magazynowej, łączności i obsłudze nieruchomości, a w przetwórstwie przemysłowym w produkcji materiałów budowlanych i pojazdów samochodowych.

1 GUS publikuje w biuletynach statystycznych kwartalne dane o nakładach inwestycyjnych poniesionych i inwestycjach rozpoczętych w podmiotach gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, niezależnie od rodzaju działalności, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. dane roczne prezentuje się dodatkowo w zakresie pełnej zbiorowości pod względem podmiotowym (bez względu na liczbę pracujących) oraz przedmiotowym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej