Co trzeba zmienić w mazowieckim

2008-08-14 11:56

Atrakcyjna lokalizacja, ale i niespełniające oczekiwań połączenia. Niezrealizowane przedsięwzięcia, ale i nowe plany na przyszłość - Mazowsze. Jednakże sytuacja regionu ma się zmienić. Przyspieszenie rozwoju gospodarczo-społecznego gwarantuje wielkość środków finansowych zarówno unijnych, jak i krajowych, zaangażowanych w inwestycje na lata 2007-2013.

Warszawa to obszar charakteryzujący się dużą dostępnością do chłonnego rynku pracy i usług, co w znaczny sposób wpływa na podwyższający się poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w tej części Mazowsza. Rozwojowi regionu sprzyja dodatkowo koncentracja korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym, tworzących pasma aktywności gospodarczej.

Jakkolwiek region ten ma bardzo dużo atutów, takich jak atrakcyjne położenie, duże zagęszczenie istniejącej infrastruktury drogowo-kolejowej, objętej europejskimi umowami drogowymi i kolejowymi o międzynarodowym znaczeniu, to jednak za główne przeszkody w rozwoju Mazowsza należy uznać zły stan techniczny dróg, niespełniające oczekiwań połączenia Warszawa - pozostałe miejscowości w regionie, niska sprawność powiązań lotniska z układem drogowo-kolejowym czy mała ilość mostów przez główne rzeki. Firmy budowlane mają ciągle pole do popisu, zważywszy na fakt, że brak postępu  w realizacji strategicznych dla stolicy zadań, takich jak: autostrada, budowa nowego lotniska, rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, czy realizacja tras obwodowych. Do tak przedstawiającej się sytuacji w Warszawie dochodzą jeszcze mieszkania.

Dostępność mieszkań jest oczywiście w województwie niewystarczająca, mimo że, jak podają władze miasta, wyróżnia się ono najliczniejszymi zasobami mieszkaniowymi w kraju. Co więcej, niezadowalający okazuje się standard dostępnych mieszkań. Duża część społeczeństwa, w szczególności na obszarach wiejskich, nie posiada dostępu do wodociągu, kanalizacji, gazu sieciowego, centralnego ogrzewania.

W uchwalonej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 znajdują się ważne punkty uwzględniające politykę mieszkaniową oraz infrastrukturalną.

Więcej mieszkań i lepsze
Problem niedostatecznej liczby mieszkań postanowiono rozwiązać na kilka sposobów, m.in. przez:

 • wspieranie działań prawno-organizacyjnych na rzecz tworzenia różnych form budownictwa ukierunkowanych na ludzi młodych oraz o niskim poziomie dochodów,
 • wspieranie inicjatyw związanych z poprawą standardów zamieszkania poprzez modernizację i rewitalizację starej zabudowy i osiedli wielkopłytowych (m.in. wyposażenie w wodociąg, kanalizację, zmianę sposobu ogrzewania, termoizolację),
 • wspieranie działań na rzecz zwiększania podaży uzbrojonych terenów pod zorganizowane formy budownictwa mieszkaniowego,
 • uruchomienie systemu budowy tanich mieszkań na wynajem, zwiększającego mobilność przestrzenną ludności,
 • wsparcie rozwoju nowych form budownictwa, w tym społecznego, habitatu.

Autostrady, lotniska, mosty...
Niesprawność powiązań transportu publicznego w obszarze aglomeracji i brak szybkich połączeń za pomocą komunikacji publicznej powoduje zmniejszenie atrakcyjności metropolii.

budowa drogi
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu

Dlatego ważnym celem na lata 2007-2020 jest rozwój infrastruktury transportowej, która zapewni Warszawie powiązania z regionem, resztą kraju i zagranicą. Do priorytetowych zadań należy zaliczyć budowę nowego lotniska międzynarodowego zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią, rozbudowę istniejącego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina o nowy terminal oraz połączenia drogowo-kolejowe z centrum miasta i układem zewnętrznym, a także przystosowanie lotniska w Modlinie do przejęcia funkcji odciążających lotnisko w Warszawie. Planuje się również przyspieszenie budowy autostrady A2 i dróg ekspresowych oraz budowę układów tras obwodowych usprawniających połączenia w Warszawie ("Ekspresowa Obwodnica Okołowarszawska", "Obwodnica Miejska", "Obwodnica Śródmiejska") i obszarze metropolitalnym ("Duża Obwodnica Warszawy"). Modernizacji także poddane zostaną linie kolejowe leżących w ustanowionych europejskich korytarzach transportowych: I, II i VI, a także pomiędzy głównymi węzłami kolejowymi kraju: Warszawa - Łódź, Warszawa - Lublin i Warszawa -Radom - Kraków).

W trosce o środowisko naturalne
Ważny punkt Strategii dotyczy przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Planowane dziania mają na celu zarówno zapobiec degradacji środowiska na obszarach o silnym stopniu urbanizacji oraz działania prewencyjne na obszarach cennych przyrodniczo Wśród planowanych działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom krajobrazu przyrodniczego znajdują się takie przedsięwzięcia, jak m.in.:

 • rozbudowa oczyszczalni "Czajka" co do której Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia "Nasza Choszczówka" na decyzję prezydenta Warszawy w sprawie modernizacji i rozbudowy,
 • budowa systemu kanalizacyjnego wokół Zalewu Zegrzyńskiego,
 • modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni oraz systemu kanalizacji zbiorczej na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • budowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych z terenów zurbanizowanych, głównych tras komunikacyjnych i obszarów przemysłowych,
 • budowa magistral przesyłowych z Wodociągu Północnego, magistral ogólnomiejskich Wodociągów Układu Centralnego dostarczających wodę do miejscowości podwarszawskich,
 • budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę w małych miastach i na obszarach wiejskich (jednocześnie z budową systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków),
 • budowy lub rozbudowa składowisk odpadów komunalnych i zakładów utylizacji o charakterze subregionalnym, regionalnym, a także wprowadzanie nowoczesnych metod recyklingu oraz utylizacji odpadów

Kto sfinansuje?
Regionalny Program Operacyjny - na poziomie województwa będzie to główny instrument finansowania polityki regionalnej w latach 2007-2013, który zastąpi w warstwie instrumentalnej istniejący dotychczas ZPORR. RPO będzie zarządzany przez samorząd województwa i finansowany tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczasowa formuła kontraktu wojewódzkiego zostanie natomiast zastąpiona kontraktem regionalnym.

Ponadto źródłem finansowania będą:

 • środki budżetu państwa,
 • środki JST,
 • środki różnych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
 • fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • inicjatywy INTERREG, EQUAL, LEADER, URBAN,
 • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • środki międzynarodowych instytucji finansowych (EBI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki prywatne (wkład własny beneficjentów).

Na lata 2007-2013 na realizację działań społeczno-gospodarczych rządu, w tym o charakterze regionalnym, zostaną przeznaczone środki w wysokości 85,6 mld euro. Z tej sumy wielkość środków wspólnotowych wyniesie 59,5 mld euro, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Z funduszy strukturalnych wszystkim województwom, na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przypadnie kwota 15,9 mld euro. Ogólna pula środków przeznaczonych na RPO zostanie podzielona pomiędzy województwa według ustalonych kryteriów.

W stosunku do okresu 2004-2006 wysokość środków przeznaczona dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 zostanie zwielokrotniona i będzie się wahać w granicach 1,200 - 1,8 mld euro.

Elżbieta Błaszczyk z Urzędu Marszałkowskiego podsumowała: "Strategia jest dokumentem kierunkowym, to jednak używając pewnego skrótu myślowego, można stwierdzić, że jej realizacja jest szansą dla wielu podmiotów albo poprzez udział w przetargu, albo podwykonawstwo".

droga_gotowa
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej