Budownictwo w I półroczu 2007 - koniunktura

2007-08-13 13:01

W czerwcu 2007 produkcja w przemyśle i budownictwie rosła wolniej niż w poprzednich miesiącach. Przeważają jednak opinie, że jest to przejściowe osłabienie tempa wzrostu. Natomiast w perspektywie całego półrocza obserwowano nadal wysokie tempo wzrostu gospodarczego, ale w drugim kwartale niższe (około 6%) niż w pierwszym (7,4%). Do pozytywnych tendencji należy wyraźna poprawa na rynku pracy - powstają nowe miejsca pracy, jednak uważa się, że na spadek bezrobocia głównie wpływa emigracja zarobkowa.

Wzrost, ale wolniejszy

W czerwcu 2007 produkcja w budownictwie rosła wolniej niż w poprzednich miesiącach, ale wzrost wciąż jest wysoki. Natomiast w perspektywie całego półrocza obserwowano nadal wysokie tempo wzrostu gospodarczego, ale w drugim kwartale niższe (około 6%) niż w pierwszym (7,4%).  
Nastąpiła wyraźna poprawa na rynku pracy (stopa bezrobocia zmniejszyła się do 12,4% i jest to najniższy poziom od wielu lat). Powstają nowe miejsca pracy, jednak na spadek bezrobocia głównie wpływa emigracja zarobkowa. Utrzymuje się tendencja wzrostu wynagrodzeń, przy prawie stabilnej inflacji. Bardzo dobra jest sytuacja finansowa przedsiębiorstw, co pozytywnie wpływa na aktywność inwestycyjną w warunkach wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Podstawowe wskaźniki ilustrujące sytuację w gospodarce

wyszczególnienie 2005 2006  2007
       I kw.  II kw.  I półr
produkcja budowlana; rok poprzedni = 100  107,4  117,5  151,1  18,9  130,2
produkcja przemysłu ogółem; rok poprzedni = 100  104,1  111,8  113,0  108,5  110,7
 produkcja materiałów budowlanych; rok poprzedni = 100  104,0  119,4  148,0  116,4  128,4
 inflacja; rok poprzedni = 100  102,1  101,0  102,0  102,4  102,2
wzrost cen produkcji budowlanej w %  103,1  102,9  105,6  108,0  106,8
mieszkania oddane do użytku w tys.  114,1  114,2   26,5   26,2   52,7
zatrudnienie w budownictwie w tys. osób  317  329  341   355     348
wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w budownictwie w %  105,5  109,0 114,0 115,2 114,6
Źródło: GUS Biul. Statystyczne, Informacje o sytuacji społ.-gospod. kraju w przedsiębiorstwach o zatr. powyżej 49 osób


 Budownictwo i materiały budowlane
  zmiany w % do roku poprzedniego
wyszczególnienie 2007 rok
   I  II  III  IV  V  VI  I-VI
 produkcja budowlano-montażowa  60,5  56,7  39,1  36,7  16,3  3,7  30,2
 przemysł materiałów budowlanych  64,5  47,3  40,6  33,9  15,0  4,7  28,4
źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Tendencje

Już trzeci rok budownictwo jest dziedziną o najwyższych wskaźnikach wzrostu w gospodarce. W pierwszym półroczu 2007 budownictwo osiągnęło 30% wzrost, przy około 6% wzroście PKB i ponad 10% wzroście przemysłu. Przewaga tempa wzrostu budownictwa nad innymi dziedzinami gospodarki jest coraz większa.
Chociaż w pierwszym kwartale 2007 budownictwo osiągnęło wysoki wzrost, to w kolejnych miesiącach wskaźniki wzrostu były coraz niższe.

 

   
Podobna tendencja miała miejsce w produkcji materiałów dla budownictwa. Bardzo wysokie wskaźniki wzrostu w pierwszym kwartale uzasadnia się nie tylko dobrą koniunkturą w budownictwie, ale wyjątkowo korzystnymi warunkami atmosferycznymi i niską bazą odniesienia (do I kwartału 2006 r. - ostra zima ograniczała możliwości realizacji robót budowlanych). Od kwietnia tempo wzrostu było coraz niższe, ale wolumen produkcji budowlanej wzrasta.

Dziedziny, które wpływały na wzrost

Najsilniejszy wzrost miały przedsiębiorstwa wykonujące specjalistyczne roboty budowlane (ok. 51%), budujące obiekty inżynierii wodnej (38%), specjalizujące się w robotach drogowych (31%) oraz konstrukcjach dachów i układaniu pokryć (29%). O ok. 25% wzrastały instalacje budowlane i przygotowania terenów pod budowę, roboty wykończeniowe zwiększyły się o 6%.

Budownictwo mieszkaniowe

formy budownictwa wydane pozwolenia
       w tys.
1-6.07
 1-6.06
mieszkania rozpoczęte
           w tys.
 1-6.07
 1-6.06
oddane do użytku
        w tys.
 1-6.07
 1-6.07
 ogółem  114,4  153,9  86,2  142,9  52,7  104,7
 indywidualne    53,2  146,3  46,7  141,6  30,3  115,7
 deweloperskie   52,3  171,5  33,7  165,6  15,8    99,0
 spółdzielcze    4,0  135,8    4,0  119,0    3,5    89,7
 społeczne czynszowe    1,6    73,6    1,3    61,9    2,2    79,4
 komunalne    3,0  139,3    0,3    23,7    0,8    53,5
 zakładowe    0,3  151,8    0,1    80,8    0,2  172,0
Źródło: GUS Biuletyny Specjalne

 

 

Poprawia się sytuacja w budownictwie mieszkaniowym. Szybko rośnie liczba pozwoleń na budowę (o 54% w I półr.), ale ddawanych do użytku mieszkań było o 4,7% więcej. Na widoczną poprawę sytuacji trzeba poczekać przynajmniej dwa lata (cykli inwestycji), ale byłoby dobrze, gdyby i później rocznie oddawano ich do użytku więcej niż 160 tys. Mieszkania indywidualne i deweloperskie to przeważające formy budownictwa. W I półr. wydano na nie ponad 92% wszystkich pozwoleń - około 54% mieszkań, których budowę rozpoczęto to mieszkania indywidualne, a 39% deweloperskie, natomiast w ogólnej liczbie oddanych do użytku mieszkań o takich formach było 87%. Widać więc, że pozostałe rodzaje budownictwa (spółdzielcze, społ. czynszowe, komunalne i zakładowe) niewiele liczą się na rynku. 

We wcześniejszym raporcie prognozowaliśmy, że tak wysoki wzrost budownictwa jak w pierwszym kwartale 2007 nie utrzyma się w najbliższych miesiącach - wyniki 3,9drugiego kwartału potwierdzają tę prognozę. W kolejnych miesiącach budownictwo będzie charakteryzowało się wysokimi wskaźnikami i szacujemy, że wzrost wartości produkcji budowlanej może wynosić więcej niż 20%. Zdaniem wielu analityków budownictwo ma szansę na wysoki wzrost w 2007 roku, chociaż bariery (zatrudnienia i materiałowa) okazały się trwalsze, niż początkowo przypuszczano, a usuwanie ich napotyka na trudności. Na wzrost budownictwa będzie wpływała realizacja projektów współfinansowanych z funduszy unijnych z ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007-2013) oraz przygotowania do EURO 2012.

Koniunktura

Wyniki comiesięcznych badań koniunktury prowadzonych przez GUS wskazują, że utrzymuje się obserwowana od 2004 roku wzrostowa tendencja ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie. Optymistyczne są oceny przedsiębiorstw dotyczące portfela zamówień i bieżącej produkcji, przy czym w lipcu prognozy były nieco ostrożniejsze (40% przedsiębiorstw sygnalizowało poprawę koniunktury, a 6% jej pogorszenie). W opiniach przedsiębiorstw stale poprawia się ich sytuacja finansowa. Szefowie firm przewidują nieco wolniejszy, choć nadal znaczący wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych.

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej