Budownictwo w grupie rentownych

2008-04-07 16:38
Budownictwo w grupie rentownych
Autor: MMaszner Budownictwo w grupie rentownych

Rok 2007 był czwartym z kolei, kiedy kondycja finansowa wszystkich podstawowych działów gospodarki była dobra, a wyniki finansowe przedsiębiorstw ukształtowały się korzystniej niż w 2006 r. Wskaźnik rentowności finansowej sektora budowlanego jest na drugim miejscu od końca (4,9%), za to rentowność przemysłu materiałów budowlanych sięga prawie 19%, a to za przyczyną skoku cenowego, który był znakiem firmowym roku 2007.

Sytuację finansową przedsiębiorstw w 2007 r. charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:
- przychody z całokształtu działalności były o 14,6% wyższe niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 14,1%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 94,2-93,8%;
- przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto w łącznej kwocie 106,6 mld zł, wobec 86,3 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto wynosił 88,1 mld zł wobec 69,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 82,6% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze prawie co piąta firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 88,4%1;
- rentowność obrotu netto wynosiła w 2006 roku 4,7%, a w 2007 r. wzrosła do 5,1%. Był to najwyższy wskaźnik rentowności netto w minionych 4 latach;
- 50,6% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport, udział sprzedaży eksportowej w przychodach zwiększył się do 20,5%, a podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;- wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w 2007 rentowne;
- wskaźnik płynności finansowej wynosił 33,8%, był niższy o 1,3 pkt proc. niż przed rokiem.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw

   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
rentowność obrotu brutto w gospodarce w %   1,9    0,7   0,8   2,8   6,0   4,9   5,8    6,2
rentowność obrotu netto w gospodarce w %   0,7  - 0,3  - 0,2   1,7   4,8   3,9   4,7    5,1
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 15,5  17,9  17,9  23,6  30,3  31,9  35,1  33,8
wynik finansowy brutto w mld zł 18,4    6,4   7,3  30,2  75,4  65,0  86,3 106,6
wynik finansowy netto w mld zł   6,2 -  2,6  - 2,0  18,0  60,7  51,4  69,8   88,1

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

  Rentowność w budownictwie w 2007 r.

W budownictwie w okresie głębokiego regresu w latach 2001-2003 przedsiębiorstwa (średnio) przynosiły straty. Przełomowy okazał się rok 2004, kiedy popyt na roboty budowlane wzrastał, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na dodatnim poziomie i wynosił 1,1%. Kolejne lata - to okres dobrej koniunktury w budownictwie i rosnącej produkcji budowlanej, której towarzyszyła zwiększająca się rentowność: do 1,7% w 2005 roku, 3,5% - 2006 i 4,9% - 2007. Na poprawę kondycji finansowej wpływała lepsza organizacja pracy i racjonalizacja kosztów, ale rosnące zyski to także efekt zwiększających się cen robót budowlanych.

Wyniki finansowe sektora budownictwa

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
rentowność obrotu brutto w %> 2,1 -0,1 -1,8 0,3 1,7 2,4 4,4 5,9
rentowność obrotu netto w % 0,9 - 1,2 -2,6 -0,6 1,1 1,7 3,5 4,9
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 16,6 20,0 22,6 25,2 29,1 38,2 40,0 46,2
wynik finansowy brutto w mln zł 1191,0 - 54,4 - 832,8 114,3 782,5 1273,5 2781,6 4874,0
wynik finansowy netto w mln zł 516,6 - 636,3 - 1179,8 - 245,2 501,6 894,9 2216,7 4039,3
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

Rentowność w przemyśle materiałów budowlanych w 2007 r. 2

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski, bowiem produkcja niektórych branż kierowana była na eksport. Wprawdzie wskaźniki rentowności były w latach 2001 - 2003 relatywnie niższe, a poszczególne branże różniły się efektywnością, a średnia rentowność netto badanych firm była przez wszystkie lata dodatnia, przy czym w wielu okresach - bardzo wysoka.

Również w 2007 rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych była wysoka, wzrastała w kolejnych kwartałach, mimo zmniejszającego się tempa wzrostu produkcji sprzedanej w drugim półroczu 2007.

W skali całego roku 2007 średni wskaźnik rentowności netto wynosił 18,4% (był prawie dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej). Wpływ na tak wysokie wskaźniki wywierały w większym stopniu rosnące ceny sprzedawanych materiałów, niż racjonalizacja kosztów. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazują wysoka rentowność; w okresie trzech kwartałów 2007 r, od 24% (najwyższa rentowność netto w produkcji cementu, wapna i gipsu) do 8,8% (najniższa rentowność w produkcji szkła i wyrobów ze szkła).

Zwracają uwagę bardzo wysokie wskaźniki płynności finansowej I stopnia (średnio w przemyśle materiałów budowlanych w 2007 wskaźnik ten wynosił 56,4%, a w branży cementu i płytek ceramicznych był jeszcze wyższy). Na ogół uważa się, że płynność finansowa już w granicach 20-25% zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw materiałów budowlanych 2

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
rentowność obrotu brutto w % 7,3 3,3 3,6 6,2 11,0 8,9 11,6 21,0
rentowność obrotu netto w % 5,3 1,9 2,1 2,4 9,3 7,3 9,7 18,4
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 17,4 19,1 28,2 36,3 35,4 36,6 42,9 56,4
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne


Uwaga: roczne wyniki finansowe według branż będą opublikowane w końcu kwietnia 2008

 

1 Dane obejmują 16351 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej
2 badaniami wyników finansowych w budownictwie objęto 1552 przedsiębiorstwa
3 Wg klasyfikacji PKD "Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych"
4 badaniami wyników finansowych w dziale "produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych" objęto 409 przedsiębiorstw

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej