28 mld euro na transport

2008-01-14 13:43

Infrastruktura i Środowisko jest największym w historii Unii Europejskiej Programem Operacyjnym. Środki unijne zaangażowane w jego realizację to prawie 28 mld euro, które pochodzą z Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym, wynosi 37,6 mld euro. W jego ramach na sektor transportu przeznaczono 19,4 mld euro ze środków unijnych, a wraz ze współfinansowaniem krajowym - ok. 28 mld euro.

Program, zaakceptowany przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r., jest jednym z instrumentów służących realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Celem PO IiŚ jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Po środki z tego programu będą mogły sięgnąć m.in. samorządy terytorialne oraz przedsiębiorcy, administracja rządowa, a także straże i inspekcje zajmujące się ochroną środowiska. Ponadto, dzięki wsparciu z PO IiŚ projekty mogą realizować np. ośrodki naukowe, szkoły wyższe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Podział środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • środowisko - 4,8 mld euro,
 • transport - 19,4 mld euro,
 • energetyka - 1,7 mld euro,
 • kultura - 490 mln euro,
 • zdrowie - 350 mln euro,
 • szkolnictwo wyższe - 500 mln euro.

 

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów, w tym 3 dotyczące sektora transportu: 

 • Priorytet VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

   W ramach priorytetu VI realizowana będzie budowa odcinków autostrad, odcinków dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. Przewidywana jest również realizacja projektów obejmujących podwyższenie parametrów nośności dróg krajowych, co wynika z zobowiązań, jakie strona polska przyjęła w Traktacie Akcesyjnym. W wyniku podjętych działań stworzony zostanie zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, stanowiący sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. Zakładane inwestycje w sektorze lotnictwa cywilnego umożliwią dostosowanie polskich portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T do rosnących potrzeb przewozowych oraz dostosowanie infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym do dynamicznie wzrastającego ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej. 

 • Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku

  Realizacja priorytetu VII służyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie ładunków i osób gałęzi transportu alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, intermodalny, wodny śródlądowy), co będzie prowadzić do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego. W ramach priorytetu realizowane będą projekty budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, znajdujące się przede wszystkim w sieci TEN-T, jak również projekty modernizacji i zakupu taboru kolejowego, a także modernizacja dworców kolejowych. Realizowane będą także inwestycje w zakresie zarządzania informacjami oraz systemami operacyjnymi i logistycznymi w celu podniesienia jakości usług. Wsparciem objęte będą cztery porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście). Ponadto w ramach priorytetu realizowane będą projekty dotyczące transportu morskiego, które przyczynią się między innymi do utworzenia połączeń typu "autostrady morskie" wychodzących z polskich portów zlokalizowanych w sieci TEN-T. W obszarze transportu publicznego wspierane będą głównie projekty rozbudowy sieci szynowych (metra, szybkiej kolei miejskiej, linii tramwajowych,) i trolejbusowych oraz zakup i modernizacja taboru. W ramach tego priorytetu przewiduje się też realizację projektów w transporcie intermodalnym, w tym budowę terminali kontenerowych i centrów logistycznych. Inwestycje w zakresie żeglugi śródlądowej obejmą przede wszystkim modernizację urządzeń wodnych w celu poprawy żeglowności na górnej i środkowej Odrze.

 • Priorytet VIII - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

  Priorytet VIII obejmie działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę wyposażenia dróg krajowych w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu oraz przedsięwzięcia mające na celu zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu. W ramach tego priorytetu finansowana będzie też budowa odcinków dróg ekspresowych znajdujących się poza siecią TEN-T. Celem priorytetu jest też zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, służących do optymalizacji procesów transportowych. Do celów priorytetu należy również zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zgodnie z przepisami międzynarodowymi i krajowymi.

  Rozwój infrastruktury kraju i poprawa stanu środowiska naturalnego to jedno z najistotniejszych założeń przyjętego przez rząd programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. "Program ten jest ogromną szansą na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednocześnie jest wielkim wyzwaniem, gdyż sprawne wdrażanie tak dużego programu będzie poważnym egzaminem dla wszystkich instytucji w nim uczestniczących" - uważa Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego, która 11 stycznia 2008 r. otrzymała od ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, zweryfikowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w części dotyczącej sektora transportu.

  Lista ta jest zgodna z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, priorytetami rządu w zakresie infrastruktury drogowej oraz zbieżna z polityką spójności i polityką transportową Unii Europejskiej. Zapewnia stworzenie podstawowej sieci autostrad i dróg krajowych, umożliwiając sprawne połączenia między regionami (aglomeracjami), a także rozwój korytarzy transeuropejskich przez Polskę.
  Główne korekty Listy dotyczyły przede wszystkim zbilansowania źródeł finansowania i zakresu rzeczowego projektów morskich (dzięki rządowej decyzji sfinansowania falochronu w Świnoujściu przez budżet państwa). Dostosowano także przebieg trasy S8 Wrocław - Warszawa do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów i rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Między innymi w kontekście przygotowań do EURO 2012 wykaz został uzupełniony o modernizację trzech dworców kolejowych: w Warszawie (Dworzec Centralny), Krakowie i Wrocławiu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej