11 na minusie, czyli jest gorzej

2009-11-24 16:28

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w listopadzie negatywne, gorsze niż w październiku i w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Spowodowane jest to większym spadkiem bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji budowlano- montażowej, a w konsekwencji pogorszeniem sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 11 (w październiku minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26% (w październiku odpowiednio 15% i 23%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - to wstepne wyniki Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorcy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze niż w październiku. Spośród badanych przedsiębiorstw 16% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw obawiają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco większy od przewidywań z ubiegłego miesiąca.

GUS: Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie
Autor: GUS

Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w październiku. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może być większe od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Możliwy jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych.

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest znacznie zróżnicowana. Najlepsza jest sytuacja przedsiębiorstw dużych, dla których wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest pozytywny, lepszy niż przed miesiącem. Jednostki tej grupy odnotowują wzrost bieżącego i przyszłego portfela zamówień, na skalę nawet większą niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Zwiększa się również wielkość bieżącej produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w przedsiębiorstwach dużych. Prognozy w tym zakresie są też pozytywne. Mimo to, przedsiębiorstwa tej klasy nadal sygnalizują trudną sytuację finansową, spowodowaną między innymi rosnącymi opóźnieniami płatności dokonywanymi przez kontrahentów. W pozostałych klasach wielkości ogólny klimat koniunktury oceniany jest negatywnie i gorzej niż przed miesiącem, najgorzej w jednostkach małych (w tym mikro). Oceny portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej zgłaszane przez jednostki małe i średnie są niekorzystne, gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy na najbliższe miesiące są też negatywne i gorsze od zgłaszanych w październiku.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (4,9% w październiku br. i 5,4% w listopadzie 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm (62% badanych przedsiębiorstw w listopadzie, 64% w październiku br. wobec 51% w listopadzie 2008 r.), niedostatecznym popytem (47% w listopadzie, 45% w październiku br. wobec 25% w listopadzie 2008 r.), a także kosztami zatrudnienia (52% w listopadzie, 51% w październiku br. wobec 59% przed rokiem). W porównaniu z listopadem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 45% do 20% przy 21% w październiku br.).

W listopadzie (podobnie jak w ubiegłym miesiącu) 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 77% jako wystarczające, a 9% jako zbyt małe. W porównaniu z listopadem 2008 r. zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe, natomiast wzrasta – przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt duże.

W porównaniu z listopadem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 86% do 78% w listopadzie i w październiku br.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej