Świadczenie pielęgnacyjne 2024 na nowych zasadach! Kto i jak skorzysta?

2023-11-09 14:36
Świadczenie pięlęgnacyjne - zmiany 2024
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Będą zmieny w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie opiekującej się nad młodym podopiecznym z niepełnosprawnością – w wieku do 18. lat, a w przypadku pobierania nauki – do ukończenia 25. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. osoby pobierające to świadczenie czekają duże zmiany. Kto i jak na nich skorzysta?

Spis treści

  1. Zasiłek pielęgnacyjny bez rezygnacji z pracy
  2. Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieci
  3. Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - jakie zmiany?

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2023 r. w poz. 1429 ukazała się ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Poza wprowadzeniem nowego świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, nowelizuje ona ponadto przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym, uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - zmianom w tej drugiej ustawie poświęcony jest art. 43.

Nowe zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego będą obowiązywały od 1stycznia 2024 roku.

Zasiłek pielęgnacyjny bez rezygnacji z pracy

Nowa ustawa wprowadza ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wynika do z dodanego do ustawy o świadczeniach rodzinnych art. 17ba o następującej treści:

„Osoba otrzymująca specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach określonych w art. 16a ust. 7a albo świadczenie pielęgnacyjne na zasadach określonych w art. 17 ust. 4a nie traci prawa odpowiednio do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.”

Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieci

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i na każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Co ważne, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

W każdym przypadku dotyczy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - jakie zmiany?

Dodać też należy, że ustawa wprowadza także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Dotychczasowy system, obowiązujący do końca 2023 r. przedstawia się następująco.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego te prawa nabyte mają jednak charakter formalny, nowe zasady są bowiem zdecydowanie bardziej korzystne.

Zasady przejścia ze świadczenia pielęgnacyjnego w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2023 roku - a więc osób, które pobierają je aktualnie lub nabędą prawo do niego do końca bieżącego roku - zostaną uregulowane w przepisach wykonawczych. Wtedy zdecyduje się czy osoby już korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego będą składały dodatkowy wniosek o wypłacanie go na nowych zasadach czy będzie to inny, prostszy dokument typu oświadczenie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej