Świadczenie pielęgnacyjne 2024 - kwota, komu przysługuje, zasady przyznawania

2024-05-27 17:43
Świadczenie pięlęgnacyjne - zmiany 2024
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne w 2024?

W świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 zaszły spore zmiany. Wzrosło ono o 530 zł, co oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne wynosi teraz 2988 zł. Zmianie uległy także zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Kto i jak na nich skorzysta? Dla kogo wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2024?

Spis treści

  1. Świadczenie pielęgnacyjne 2024
  2. Świadczenie pielęgnacyjne 2024 bez rezygnacji z pracy
  3. Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w przypadku większej liczby dzieci

Od stycznia 2024 obowiązują nowe zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego.Co się zmieniło?

Świadczenie pielęgnacyjne 2024

Świadczenie pielęgnacyjne do końca ubiegłego roku było przyznawane zarówno osobom, które opiekowały się dziećmi, jak i dorosłymi. W tym roku się to zmieniło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych na niepełnosprawne osoby dorosłe, nie będą mogły ubiegać się już o nie, jak również o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku mogą otrzymać tylko osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. Chodzi więc o:

  • matkę,
  • ojca,
  • inne osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym (krewni w linii prostej i rodzeństwo),
  • małżonka,
  • opiekuna faktycznego,
  • rodzinę zastępczą.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 bez rezygnacji z pracy

W tym roku wprowadzono ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie ma żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne mogą się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wynika do z dodanego do ustawy o świadczeniach rodzinnych art. 17ba o następującej treści:

„Osoba otrzymująca specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach określonych w art. 16a ust. 7a albo świadczenie pielęgnacyjne na zasadach określonych w art. 17 ust. 4a nie traci prawa odpowiednio do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.”

Murator Remontuje: Malowanie dla każdego
Materiał sponsorowany

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w przypadku większej liczby dzieci

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i na każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Co ważne, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

W każdym przypadku dotyczy osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej