Renta socjalna 2023 - dla kogo? Ile wynosi netto? Jak ją dostać?

2023-10-16 8:35
ZUS renta socjalna 2024
Autor: ZUS Jaka podwyżka renty socjalnej w 2024 roku?

Renta socjalna w 2023 jest wyższa. Dla kogo ZUS przewiduje miesięczną rentę socjalną, jakie warunki trzeba spełnić i jak się można o nią starać? Ile wynosi renta socjalna w 2023? Czy można pobierać rentę socjalną i jednocześnie pracować? Jak nie stracić świadczenia?

Spis treści

 1. Renta socjalna dla osoby niezdolnej do pracy
 2. Ile wynosi renta socjalna netto w 2023?
 3. Dla kogo renta socjalna? Warunki
 4. Kiedy nie dostaniesz renty socjalnej?
 5. Renta socjalna a praca
 6. Renta socjalna a renta rodzinna
 7. Na jaki czas ZUS przyznaje rentę socjalną?
 8. Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o rentę socjalną?
 9. Kiedy złożyć dokumenty?
 10. Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty o rentę socjalną?

Renta socjalna dla osoby niezdolnej do pracy

Renta socjalna lub inaczej renta chorobowa jest świadczeniem wypłacanym miesięcznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która jest niezdolna do pracy. Czym jest niezdolność do pracy? To niemożność wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Niezdolność do pracy może być częściowa - utracona w znacznym stopniu zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami lub też całkowita, kiedy osoba nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy.

Ile wynosi renta socjalna netto w 2023?

Wysokość renty socjalnej jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł czyli 1445 zł netto - jest to kwota wypłacana co miesiąc. w 2022 renta socjalna wynosiła 1338,44 zł brutto. Z danych ministerstwa wynika, że pobiera ją blisko 290,1 tys. osób.

Czy renta socjalna zostanie podniesiona do 3490 zł?

Aktualnie w Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ten postulat. Prace w Sejmie nad projektem mają się odbyć zgodnie z procedurą, tak jak w przypadku każdego innego obywatelskiego projektu.

Dla kogo renta socjalna? Warunki

Prawo do ubiegania się o rentę socjalną mają osoby niezdolne do pracy, ale pod pewnymi warunkami:

 • trzeba być pełnoletnim, czyli mieć ukończone 18 lat,
 • nie wolno pobierać innych świadczeń z tytułu: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji,
 • mieć ważne oświadczenie lekarskie

Renta socjalna przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku nabytego"

 • przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia,
 • w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia),
 • w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kiedy nie dostaniesz renty socjalnej?

Renty na pewno nie dostaniesz, jeśli masz prawo do chociaż jednego z ww. świadczeń.

Renta socjalna a praca

Pobieranie renty socjalnej nie wyklucza podjęcia pracy, ale jednak pod pewnymi warunkami - chodzi o wysokość przychodu, bo to od niego zależy, na jakim poziomie zostanie renta socjalna. Jeśli osiągany przychód jest"

 • niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to renta socjalna należy się w pełnej wysokości,
 • wyższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy i nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia – to renta socjalna zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia (obowiązującą dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
 • wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – renta socjalna zostanie zawieszona.

UWAGA! Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego co kwartał. Informację o wysokości progów zarobkowych warto sprawdzać na www.zus.pl

Trzeba wiedzieć!

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną a podjęła pracę, powinna jak najszybciej zawiadomić o tym, jak i osiąganych dochodach ZUS. Może skorzystać z formularza EROP – oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Renta socjalna a renta rodzinna

Jeżeli osoba ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje jej prawo do obydwu tych świadczeń. Jeśli przekracza 200% - ZUS wypłaca tylko rentę rodzinną.

W przypadku przekroczenie tej kwoty, ZUS obniża wysokość renty socjalnej, ale jej kwota nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Na jaki czas ZUS przyznaje rentę socjalną?

Prawo do renty socjalnej otrzymuje się na:

 • na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
 • na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o rentę socjalną?

 • wniosek o rentę socjalną – jest do pobrania na stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna;
 • zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów;
 • wywiad zawodowy – dla osoby pracującej;
 • zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa;
 • zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania;
 • zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty o rentę socjalną trzeba złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do renty socjalnej, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty o rentę socjalną?

Wniosek o rentę socjalna składa się:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu);
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

źródło: gov.pl, ZUS

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej