Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

2015-06-08 15:50
Materiały budowlane
Autor: CzeM

Na akceptację przez Senat czeka nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane, którą Sejm uchwalił 15 maja 2015. Wprowadza się obowiązek dostarczania z każdym wyrobem udostępnianym na krajowym rynku kopii krajowej deklaracji właściwości użytkowej, tak jak ma to miejsce w przypadku dostarczania deklaracji właściwości użytkowej dla wyrobów oznakowanych CE. W kontekście deklarowanej jakości materiałów budowlanych zwiększają się uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane to efekt wdrażania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG. Rozporządzenie ustala nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad określania ich właściwości użytkowych oraz stosowania na nich oznakowania CE, które będzie miało charakter obligatoryjny w odniesieniu do wyrobów objętych normą zharmonizowaną.

Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym wymagać ma sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla tego wyrobu, na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, w której producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu, mające wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent, w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu, będzie mógł informować o tych właściwościach, jeżeli zostały one określone w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosił będzie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz wymaganiami określonymi w przepisach prawa.
Nałożono na producenta obowiązek utrzymywania deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a przypadku posiadania uzasadnionych podejrzeń lub informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie, obowiązek prowadzenia badań próbek wyrobów budowlanych pobranych z rynku.
Zmienią się zasady powoływania i funkcjonowania Rady Wyrobów Budowlanych – organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jednostki uprawnione do wydawania krajowych ocen technicznych prowadzić będą wykaz wydanych i wykaz uchylonych krajowych ocen technicznych, przekazując Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację o wydanej oraz uchylonej krajowej ocenie technicznej.
W nowelizacji zmodyfikowano zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku oraz zasady działania organów nadzoru, rozszerzono m.in. kompetencje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jak zapowiadał wcześniej Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nowe przepisy pozwolą wreszcie nie tylko wykonywać kontrole wyrobów budowlanych, ale również na prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, o ile kontrole nie będą pozytywne. Będzie zatem możliwość publikowania efektów takich postępowań, z nazwami firm włącznie. Dotychczas prawo nie dawało takiego upoważnienia i będzie to prawdopodobnie najlepszy argument za utrzymywaniem jakości deklarowanej na etykietach, bo wykryte odstępstwa będą uderzały w marki producentów. Zastosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w odniesieniu do większości naruszeń przepisów ustawy o wyrobach budowlanych (dotychczas kwalifikowane były jako przestępstwo objęte przepisami Kodeksu karnego) stworzy możliwość wprowadzenia trybu mandatowego w stosunku do tego rodzaju naruszeń.

Zobacz tekst nowelizacji przekazanej do Senatu, który ma kilka drobnych uwag. Ustawa ma wejść pod głosowanie Senatu 11 czerwca 2015. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czytaj więcej