Mały ZUS Plus 2023 - dla kogo? Zgłoszenie tylko do 31 stycznia! Jakie warunki trzeba spełnić żeby płacić niższe składki na ubezpieczenia?

2023-01-23 16:12
Mały ZUS Plus 2023
Autor: Getty Images Mały ZUS Plus 2023 to jedna z propozycji dla przedsiębiorców, dotycząca obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne

Mały ZUS Plus 2023 - jak skorzystać z ulgi mały ZUS Plus? Co to w ogóle jest? Jakie dokumenty trzeba złożyć i jakie warunki spełnić, aby skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus? Jak długo można korzystać ze składki ZUS od dochodu? Warto wiedzieć, kto ma szansę na niższe stawki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę i chcesz korzystać z ulgi Mały ZUS Plus musisz to zgłosić do 31 stycznia.

Ważne

Przedsiębiorcy, który w ubiegłym roku nie korzystali z Małego ZUS Plus, a chcieliby przystąpić do niego w tym roku, muszą to zgłosić do końca stycznia 2023. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Mały ZUS Plus to sposób na obniżenie kwoty płaconych przez przedsiębiorców składek. Dowiedz się więcej na temat ulgi Mały ZUS Plus.

Spis treści

 1. Co to jest Mały ZUS Plus?
 2.  Mały ZUS Plus 2023 - dla kogo?
 3. Mały ZUS Plus 2023 - ile wynosi?
 4. Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o Mały ZUS Plus?
 5. Jakie dokumenty trzeba złożyć aby korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?
 6. Jak długo można korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?
 7. Kiedy nie można skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?
 8. Nie mylić Mały ZUS Plus z Mały ZUS

Co to jest Mały ZUS Plus?

Ulga Mały ZUS Plus oznacza ustalenie wysokości składek ZUS w zależności od uzyskiwanych dochodów (z wyjątkiem ryczałtu i karty podatkowej). To niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

 Mały ZUS Plus 2023 - dla kogo?

Od 1 lutego 2020 roku można płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach ulgi Mały ZUS Plus. Aby skorzystać z ulgi w 2023 roku należy spełnić dwa kluczowe warunki:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały 2022 rok nie przekroczył 120 000 zł,
 • działalność gospodarcza prowadzona była w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Czytaj też:

Mały ZUS Plus 2023 - ile wynosi?

Uzależnienie składek ZUS od dochodu dotyczy:

 • składek na ubezpieczenie społeczne
 • składki na Fundusz Pracy

W przypadku składek od dochodu Mały ZUS Plus, podstawę wymiaru stanowi 50% rzeczywistego średniego miesięcznego dochodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim.

Zgodnie z przepisami, średni miesięczny dochód kalkulowany jest według wzoru:

(roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej z roku poprzedniego : przez liczbę dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

W ustawie zapisano również dolne i górne ograniczenie wysokości niższych składek. I tak, podstawa wymiaru składek ZUS od dochodu nie może być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nie może przekroczyć kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Aby obliczyć swoją składkę należy:

 • Obliczyć miesięczny dochód firmy wg powyższego wzoru.
 • Ustalić podstawę składki, czyli pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić wynik do pełnych groszy. Przedsiębiorca nie może skorzystać z Małego ZUS Plus i będzie musiał opłacać składki od podstawy ryczałtowej, jeśli okaże się, że podstawa składki jest wyższa niż podstawa ryczałtowa (duży ZUS).

Jeśli składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca zaliczał do kosztów, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość.

 

Ważne

Obniżka nie obejmuje składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości. Również stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają bez zmian, ale zmienia się podstawa wymiaru tych składek.

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o Mały ZUS Plus?

Dokumenty zgłoszeniowe składa się w oddziale ZUS do 31 stycznia 2023 roku. Można to zrobić także online. Natomiast 20 lutego mija termin dla przedsiębiorców, korzystających z Małego ZUS plus, na złożenie dodatkowych dokumentów rozliczeniowych. 

Ważne

Jeżeli korzystałeś z ulgi Mały ZUS plus przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych, tj. od stycznia 2019 do grudnia 2021 to nie masz już prawa do tej ulgi. Musisz opłacać składki wysokości od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Jakie dokumenty trzeba złożyć aby korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

1. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi Mały ZUS plus w 2021 roku, nadal chcą z niej korzystać i spełniają do niej warunki nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.

2. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w 2021 roku i nie korzystali z ulgi Mały ZUS Plus, aby skorzystać z niej w 2022 muszą złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuowane jest prowadzenie działalności prowadzonej w 2020 roku
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
 • oprócz dokumentów zgłoszeniowych, należy przekazać również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.
WAŻNE!

Dokumenty te należy przekazać nie później niż w terminie:

 • do 31 stycznia 2022 jeśli: w 2021 roku  (co najmniej 60 dni) prowadzona była działalność gospodarcza bez ulgi Mały ZUS plus lub w styczniu 2022 rozpoczęto lub wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej.
 • 7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z ulgi Mały ZUS plus jeśli: została rozpoczęta lub wznowiona działalność gospodarcza po 24 stycznia 2022 roku lub warunki są spełnione w innym miesiącu niż styczeń 2022.

Jak długo można korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Miesiąc kalendarzowy to każdy miesiąc, w którym podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Nie skorzystasz z tej ulgi jeśli:

 • W poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.
 • Rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie.
 • Podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).
 • Spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
 • Wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności
 • jeśli spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Nie mylić Mały ZUS Plus z Mały ZUS

Przypomnijmy, że Mały ZUS to nieobowiązujące już składki od przychodu. Była to ulga dla przedsiębiorców z niskimi przychodami z działalności gospodarczej. Mogli oni opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie wyliczonej podstawy, a ta była uzależniona od wysokości przychodu, jaki osiągnął przedsiębiorca w stosunku do lat ubiegłych.

Ulga Mały ZUS obowiązywała do stycznia 2020 roku. Od lutego tego samego roku weszła w życie ustawa z 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, czyli składki od dochodu, tzw. Mały ZUS Plus.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej