Fundusz remontowy. Co to jest? Mechanizm zarządzania funduszem remontowym. A czym jest premia remontowa?

2020-08-04 13:09
Fundusz remontowy
Autor: M. Smulczyński/P. Dąbrowski Fundusz remontowy umożliwia przeprowadzanie kosztownych remontów, najczęściej dachów lub instalacji

Fundusz remontowy to pula środków zbieranych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe na remonty swoich nieruchomości w częściach wspólnych. Fundusz remontowy może być przeznaczony wyłącznie na ten cel i musi zostać rozliczony z poniesionych wydatków. Jakie są różnice pomiędzy funduszami remontowymi wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych? Czym się różni od nich premia remontowa?

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Działanie wspólnot mieszkaniowych i zarządzanie ich nieruchomościami reguluje ustawa o własności lokali. Nie ma w niej wskazań, by wspólnoty mieszkaniowe musiały tworzyć fundusz remontowy. Jest w niej mowa o wpłatach na koszty zarządu nieruchomością wspólną, na którą składają się w szczególności:

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i dźwigi osobowe,
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.  

A zatem wspólnoty mieszkaniowe nie muszą, ale mogą tworzyć fundusz remontowy swojej wspólnoty. Wymaga to jednak zgody wszystkich członków wspólnoty. Na fundusz remontowy składają się opłaty w formie zaliczek w  proporcji odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości wspólnej (zazwyczaj wysokość zaliczek jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców). Tak uzbierana kwota pozwala zrealizować prace budowlane i remontowe ustalone i zaakceptowane uchwałą wspólnoty. Koszty remontu muszą być rozliczone.

Najwięcej problemów z funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych pojawia się, gdy któryś z mieszkańców wycofuje swoją zgodę na utworzenie funduszu, odmawia wnoszenia zaliczek i żąda zwrotu tych już wcześniej wpłaconych. Takie sprawy, a raczej konflikty sąsiedzkie, najczęściej kończą się w sądzie.    

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

W tym przypadku tworzenie funduszu remontowego określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (Art. 6):

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów prac remontowych, a właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych mienia spółdzielni.

W spółdzielniach mieszkaniowych sporządza się kilkuletnie plany remontowe, które są przedstawiane do akceptacji na Walnym Zgromadzeniu członków. O przyjęciu planu remontów przesądza głosowanie. W spółdzielniach mieszkaniowych w Walnych Zgromadzeniach uczestniczy często niewielka liczba lokatorów, a zatem za uchwalony plan remontów odpowiada mniejszość, co po jakimś czasie wywołuje protesty pozostałych członków spółdzielni. Stawkę zaliczek na fundusz remontowy ustala rada nadzorcza spółdzielni, która jest mnożona przez liczbę metrów kwadratowych każdego mieszkania. Tylko dzięki zgromadzonemu funduszowi remontowemu spółdzielnia mieszkaniowa może przeprowadzić kosztowne przedsięwzięcia, które i tak mogą wymagać dodatkowo zaciągnięcia kredytu, ale to już inna historia. 

Premia remontowa

Często pojawia się w kontekście funduszu remontowego, ale jest to zupełnie inny rodzaj celowego wsparcia dla remontów. Premia remontowa jest elementem rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów, będąca pomocą finansową dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w formie wypłat rekompensacyjnych dla właścicieli budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów wielorodzinnych).

Premia remontowa przysługuje inwestorowi w przypadku realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę zaciągniętego przez niego kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy przeprowadzający remont wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii remontowej wynosi

 • 15% kosztów remontu.

Natomiast gdy przedsięwzięcie spełnia warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów premia remontowa wynosi:

 • 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub
 • 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych zabytkowych.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Wnioski o premię remontową składa się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Obowiązują inne regulaminy dla inwestorów składających wnioski przed 12 kwietnia 2020 i po tej dacie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej