Grupa Budimex podsumowuje 2008 rok

2009-02-26 16:45

- Mamy za sobą bardzo udany rok 2008, w którym niewątpliwym sukcesem jest poprawa rentowności i zysków firmy - tak wyniki fiansowe Grupy Budimex komentuje Marek Michałowski, prezes zarządu spółki Budimex.

W 2008 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 3 349 993 tys. zł, co jest wzrostem o 8,91% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2007 roku. Przychody w IV kw. 2008 wyniosły 895 780 tys. zł i były o 69 104 tys. zł (7,16%) niższe od wartości uzyskanej w trzecim kwartale. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż w czwartym kwartale bieżącego roku była wyższa o 142 237 tys. zł. Sprzedaż usług budowlano-montażowych w Polsce charakteryzuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, a najwyższe przychody osiągane są zwykle w trzecim kwartale, podczas gdy najniższe – w kwartale pierwszym.

skonsolidowany rachunek
zysków i strat
okres 12 miesięcy zakończony okres 3 miesięcy zakończony okres 12 miesięcy zakończony okres 3 miesięcy zakończony
31 grudnia 2008 roku 31 grudnia 2007 roku
tys. zł
(wartości ujemne)
przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 3 349 993 895 780 3 075 911 753 543
koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (2 962 231) (728 126) (2 927 660) (731 041)
zysk brutto ze sprzedaży 387 762 167 654 148 251 22 502
koszty sprzedaży (24 824) (6 139) (26 239) (6 273)
koszty ogólnego zarządu (133 060) (42 574) (114 630) (32 030)
pozostałe przychody 41 378 10 205 42 502 7 921
pozostałe koszty operacyjne (70 198) 588 (63 557) (2 707)
zysk/(strata) z pochodnych instrumentów finansowych (88 876) (104 368) 41 714 26 903
zysk z działalności operacyjnej 112 182 25 366 28 041 16 316
przychody finansowe 49 252 20 640 21 242 5 865
koszty finansowe (24 904) (5 653) (37 319) (14 939)
udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2 939 1 277 1 619 1 019
zysk brutto 139 469 41 630 13 583 8 261
podatek dochodowy (34 647) (9 985) 543 9 449
zysk netto za okres 104 822 31 645 14 126 17 710
z tego przypadający:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
udziałowcom mniejszościowym
104 737

85
31 645

-
15 067

(941)
17 907

(197)
podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję (w złotych) 4,10 1,24 0,59 0,70

W 2008 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 17,94% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 12,9% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 18,24%.

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku wyniósł 387 762 tys. zł, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 148 251 tys. zł. Rentowność brutto sprzedaży w 2008 roku wyniosła zatem 11,58%, a w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 4,82%, natomiast rentowność brutto sprzedaży w czwartym kwartale 2008 roku wyniosła 18,72%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego – 2,99%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji "Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę". W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2007 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 42 440 tys. zł. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku saldo rezerw na straty na kontraktach wzrosło o kwotę 9 236 tys. zł, przy czym w czwartym kwartale spadło o kwotę 4 771 tys.

Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku obniżyły się o 1415 tys. zł w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 18 430 tys. wyższe niż koszty poniesione w analogicznym okresie 2007 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 4,58% w 2007 roku do 4,71% w roku 2008.

Pozostałe przychody operacyjne 2008 roku wyniosły 41 378 tys. zł i obejmowały odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 14 245 tys. (w tym w IV kw. 2008 w wysokości 854 tys.). Ponadto w 2008 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 3 929 tys. zł. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych sprzedanych w 2008 roku wynosiła 2086 tys. zł. W 2008 roku Grupa Budimex uzyskała przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych w wysokości 13 055 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku wyniosły 70 198 tys. zł, z czego 29 016 tys. było kosztem z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności (w tym w czwartym kwartale bieżącego roku utworzone zostały odpisy aktualizujące wartość należności w wysokości 8581 tys. zł). Wartość odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy za 2008 rok, wyniosła 22 386 tys. zł. W 2008 roku spółki Grupy utworzyły rezerwy na zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych w wysokości 13 012 tys. zł, z czego 1359 tys. przypada na czwarty kwartał.

W 2008 roku Grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 88 876 tys. zł, z czego w czwartym kwartale 2008 roku – w wysokości 104 368 tys..

Grupa w 2008 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 112 182 tys. zł, natomiast w roku 2007 - w wysokości 28 041 tys. Zysk z działalności operacyjnej w IV kw. 2008 wyniósł 25 366 tys. zł, czyli 2,83% wartości przychodów ze sprzedaży.

Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 24 348 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim – stratę w wysokości 16 077 tys. Przychodami finansowymi w 2008 roku były przede wszystkim odsetki w wysokości 35 075 tys. zł (w tym w IV kwartale w wysokości 8701 tys.) oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 11 571 tys. zł, z czego w IV kw. 2008 nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wynosiła 13 907 tys. zł. Koszty finansowe w 2008 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 12 942 tys. zł, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 6710 tys. oraz koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 4949 tys.

Rok 2008 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 139 469 tys. zł, natomiast ten sam okres roku poprzedniego zyskiem brutto w wysokości 13 583 tys..

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA w 2008 roku wyniósł 104 737 tys. zł, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2007 wyniósł 15 067 tys..

W 2008 roku Grupa nabyła składniki rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne o łącznej wartości 28 947 tys. zł (w czwartym kwartale 2008 roku – 4326 tys.), w tym urządzenia techniczne i maszyny o wartości 22 693 tys. zł (w czwartym kwartale – 2405 tys.).

Wyniki segmentów branżowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

nazwa segmentu działalność budowlana działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami pozostała działalność wyłączenia skonsolidowane dane finansowe
  tys. zł
(wartości ujemne)
sprzedaż na zewnątrz 3 047 193 167 875 134 925 - 3 349 993
sprzedaż między segmentami  161 560  2 214  -  (163 774)  -
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem  3 208 753  170 089  134 925  (163 774)  3 349 993
wynik brutto  357 799  51 495  6 474  (28 006)  387 762
koszt sprzedaży  (15 225)  (5 707)  (3 922)  30  (24 824)
koszt ogólnego zarządu  (121 449)  (12 737)  (7 885)  9 011  (133 060)
pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto  (28 601)  5 302  (2 052)  (3 469)  (28 820)
strata z instrumentów pochodnych  (78 407)  -  (10 469)  -  (88 876)
wynik segmentu 114 117  38353  (17 854) (22 434)  112 182
pozostałe przychody/(koszty) fianansowe netto         24 348
udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności  -  -  2 939  -  2 939
podatek dochodowy         (34 647)
zysk netto         104 822

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2007 roku poszczególne segmenty uzyskały następujące wyniki:

nazwa segmentu działalność budowlana działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami pozostała działalność wyłączenia skonsolidowane dane finansowe
  tys. zł
(wartości ujemne)
sprzedaż na zewnątrz 2 711 866 215 960 148 085 - 3 075 911
sprzedaż między segmentami 137 420 2 411 - (139 831) -
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 2 849 286 218 371 148 085 (139 831) 3 075 911
wynik brutto 101 073 60 424 (4 016) (9 230) 148 251
koszt sprzedaży (18 459) (4 322) (3 498) 40 (26 239)
koszt ogólnego zarządu (100 714) (16 389) (8 230) 10 703 (114 630)
pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto (24 436) 5 714 (1 835) (498) (21 055)
zysk z instrumentów pochodnych 35 610 - 6 104 - 41 714
wynik segmentu (6 926) 45 427 (11 475) 1 015 28 041
pozostałe przychody/(koszty) fianansowe netto         (16 077)
udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności - - 1 619 - 1 619
podatek dochodowy         543
strata netto         14 126
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej