Budimex - wyniki za I kwartał 2009

2009-05-09 12:00

Sprzedaż usług budowlano-montażowych w Polsce charakteryzuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, a najwyższe przychody osiągane są zwykle w trzecim kwartale, podczas gdy najniższe – w pierwszym. Mimo tego, Budimex początek roku zalicza do udanych. Firma osiągnęła zysk brutto wyższy niż rok temu w tym samym okresie.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Budimex za I kwartał 2009 roku

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2009 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 647 849 tys. zł, co stanowi spadek o 0,71% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2008 roku.

W pierwszym kwartale 2009 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 1,3% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym spadła w porównywalnych okresach o 1,33%.

Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 132 039 tys. zł, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 37 983 tys. zł. Rentowność brutto sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosła zatem 20,38%, a w pierwszym kwartale roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 5,82%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji "Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę". W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2008 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 51 676 tys. zł. W pierwszym kwartale 2009 roku saldo rezerw na straty na kontraktach spadło o kwotę 25 155 tys. zł.

W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy Budimex są zobowiązane do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 31 marca 2009 roku wartość rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiła 82 511 tys. zł. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2009 roku saldo rezerw na naprawy gwarancyjne spadło o 2 129 tys. zł.

Koszty sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku obniżyły się o 658 tys. zł w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 632 tys. zł niższe niż koszty poniesione w analogicznym okresie 2008 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem zmniejszył się z 5,63% w pierwszym kwartale 2008 roku do 5,47% w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Pozostałe przychody operacyjne za pierwszy kwartał 2009 roku wyniosły 6 628 tys. zł i obejmowały odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 2 201 tys. zł, a także uzyskane przychody z tytułu odszkodowań i kary umownych w kwocie 3 400 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosły 8 561 tys. zł, z czego 4 768 tys. zł stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w omawianym okresie wyniosła 1 781 tys. zł.

W okresie pierwszego kwartału 2009 roku Grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 69 273 tys. zł, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowała zysk - w wysokości 7 979 tys. zł.

Grupa w pierwszym kwartale 2009 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 25 419 tys. zł, natomiast w pierwszym kwartale roku 2008 - w wysokości 12 432 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2009 roku stanowił 3,92% wartości przychodów ze sprzedaży, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowił 1,91% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2009 roku i 31 marca 2008 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący odpowiednio 13 352 tys. zł i 7 082 tys. zł. Przychody finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 7 836 tys. zł oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 9 343 tys. zł. Koszty finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 1 481 tys. zł, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 2 175 tys. zł oraz koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 192 tys. zł.

Pierwszy kwartał 2009 roku Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 38 228 tys. zł, natomiast ten sam okres roku poprzedniego zyskiem brutto w wysokości 20 260 tys. zł.

Podatek dochodowy za trzy miesiące 2009 roku wyniósł 8 472 tys. zł, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 5 777 tys. zł
 • część odroczona w wysokości 2 695 tys. zł.

Na dzień 31 marca 2009 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 155 717 tys. zł, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2008 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 158 385 tys. zł. Składniki bilansu z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za pierwszy kwartał 2009 roku wyniósł 29 756 tys. zł, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za analogiczny okres roku 2008 wyniósł 16 074 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2009 roku Grupa nabyła składniki rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne o łącznej wartości 1 168 tys. zł, w tym urządzenia techniczne i maszyny o wartości 464 tys. zł.

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Do najważniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć:

 • spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki w wyniku kryzysu na rynkach międzynarodowych, 
 • tempo i kierunki wykorzystania środków pomocowych w ramach programów służących finansowaniu dostosowania infrastruktury krajowej do standardów Unii Europejskiej, 
 • tempo przygotowania inwestycji związanych z organizacją turnieju EURO 2012, 
 • zmienność kursów walutowych, które wpływają na wysokość przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej oraz wynik z wyceny i rozliczenia walutowych transakcji terminowych,
 • poziom cen materiałów i usług budowlanych wpływający na wysokość kosztów bezpośrednich realizowanych kontraktów,
 • intensyfikację działań zmierzających do odzyskania należności przeterminowanych, które zostały objęte odpisami aktualizującymi oraz wzmocnienia kontroli operacyjnej i finansowej w ramach realizowanych kontraktów, Grupa BUDIMEX Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku sporządzone zgodnie z MSSF Komisja Nadzoru Finansowego  
 • wyniki toczących się spraw sądowych, które szerzej opisane zostały w nocie 12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Najważniejsze zdarzenia w okresie I kwartału 2009 roku oraz znaczące zdarzenia po dniu 31 marca 2009 roku

Zawarte znaczące kontrakty (w tym w ramach Grupy Budimex):

 • W dniu 22 stycznia 2009 roku Autostrada Południe SA, której akcjonariuszami są: Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte (90%), Budimex SA (5,05%), Ferrovial Agroman SA (4,95% )podpisała ze Skarbem Państwa umowę koncesyjną o zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację odcinka autostrady A1 Stryków-Pyrzowice o długości 180 km. Podpisana umowa zawiera warunek zawieszający ją do czasu zorganizowania przez Autostradę Południe SA pełnego finansowania inwestycji.
  Roboty kontraktowe Autostrada Południe SA zamierza powierzyć spółkom: Budimex Dromex SA i Ferrovial Agroman SA, które będą wspólnie realizować kontrakt w udziałach 50/50%.
  W dniu 23 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać wstępne ustalenia pomiędzy Budimex Dromex SA i Ferrovial Agroman SA a Autostradą Południe SA dotyczące realizacji kontraktu. Zakładana wartość robót wykonywanych przez Budimex Dromex SA i Ferrovial Agroman SA wynosi 6 728 mln zł netto.
 • W dniu 12 lutego 2009 roku Budimex Dromex SA podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie umowę na budowę drogi klasy GP łączącą węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego. Wartość kontraktu wynosi 122 648 tys. zł.
 • W dniu 23 lutego 2009 roku wpłynęło do Budimeksu Dromeksu SA pismo od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu, informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu Dromeksu SA (Lider konsorcjum - 50%) i Cadagua SA (50%) w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę i modernizację Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków” jako najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych. Wartość kontraktu wynosi 276 097 tys. zł.
 • W dniu 12 marca 2009 roku Budimex Dromex SA podpisał z firmą Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53 umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem autostrady A2 na odcinku Konin–Stryków do standardów autostrady płatnej. Zakres robót obejmuje budowę punktów i stacji poboru opłat oraz obwodów utrzymania autostrady. Wartość kontraktu wynosi 141 500 tys. zł.
 • W dniu 7 kwietnia 2009 roku Budimex Dromex SA podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie umowę na budowę obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu drogi krajowej nr 19 Suwałki–Rzeszów i nr 74 Kielce-Kraśnik. Wartość kontraktu wynosi 73 119 tys. zł.
 • W dniu 23 kwietnia 2009 roku wpłynęło do Budimeksu Dromeksu SA pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu Dromeksu SA (lider) i Mostostalu Warszawa SA (partner) w przetargu ograniczonym na budowę Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice (z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem), jako najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych. Wartość kontraktu wynosi 1 499 482 tys. zł.
 • W dniu 28 kwietnia 2009 roku Budimex Dromex SA podpisała z Akademią Medyczną we Wrocławiu umowę na budowę i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 57 900 tys. zł.

Wypowiedzenie kontraktów:

 • W dniu 13 stycznia 2009 roku Zarząd Budimeksu Dromeksu SA otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 15 lutego 2007 roku między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku a Budimeksem Dromeksem SA dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa–Wrocław–Białystok-Suwałki. GDDKiA Oddział w Białymstoku złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na interes publiczny, wskazując datę rozwiązania umowy na dzień 13 stycznia 2009 roku.
  Budimex Dromex SA uznała oświadczenie o odstąpieniu złożone przez Inwestora za nieskuteczne ze względu na brak podstaw do zastosowania przez niego art. 145 Prawa zamówień publicznych i powoływania się na interes publiczny. Podstawą odstąpienia przez Budimex Dromex SA jest uchylenie pozwolenia na budowę, którego dostarczenie zgodnie z Umową należało do zobowiązań Inwestora. Umowa przewidywała wykonanie robót o wartości 438 968 tys. zł brutto. Do dnia 13 stycznia 2009 roku Budimex Dromex SA wykonała roboty o wartości ok. 92 mln zł netto. Umowa przewiduje karę umową z tytułu odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto. Zaspokojenie tego roszczenia powiększy wynik finansowy brutto Budimeksu Dromeksu SA.

Inne istotne umowy:

 • W dniu 11 lutego 2009 roku Budimex SA oraz Budimex Dromex SA otrzymały z banku Societe Generale SA Oddział w Polsce podpisaną w dniu 10 lutego 2009 roku przez spółki i bank umowę, na mocy której bank przyznał spółkom limit na wystawianie gwarancji bankowych do łącznej wysokości 160 000 tys. zł. Limit gwarancyjny został przyznany na okres do 31 stycznia 2010 roku.
 • W dniu 24 kwietnia 2009 roku Budimex Dromex SA podpisała z FORTIS BANK POLSKA SA Zmiany nr 1 do Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej z dnia 25 kwietnia 2008 roku. Zmiana przedłuża ważność umowy do dnia 29 maja 2009 roku oraz przeznacza całą kwotę umowy tj. 200 000 tys. zł na gwarancje bankowe. Pozostałe warunki linii kredytowej pozostają bez zmian.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej