Komfort na basenie

2009-01-20 22:09
Basen_ Hiszpania
Autor: Menerga Apparatenbau GmbH Każdą centralę klimatyzacyjną Menerga produkuje się pod konkretne zamówienie. Przed wysyłką z fabryki są one sprawdzane i testowane

Centralę klimatyzacyjną MENERGA® ThermoCond® typu 35 opracowano specjalnie do osuszania pomieszczeń basenów sportowych, terapeutycznych i hotelowych oraz basenów prywatnych. Centrala wentyluje, osusza i ogrzewa halę basenową, w której nie jest wymagane dodatkowe ogrzewanie.

Dla zachowania odpowiednich warunków komfortu cieplnego oraz uniknięcia wykraplania wilgoci, która ma niszczący wpływ na konstrukcję budynku, każda hala basenowa musi być wentylowana, ogrzewana i osuszana. Konwencjonalne systemy wentylacyjne są bardzo energochłonne. Usuwają one ciepłe i wilgotne powietrze z hali bezpośrednio do atmosfery, a w jego miejsce napływa suche powietrze zewnętrzne, które musi być wcześniej dodatkowo ogrzane. Centralę MENERGA® ThermoCond®  typu 35 cechuje jeden stopień odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z hali basenu - ma ona pojedynczy asymetryczny krzyżowy wymiennik ciepła, w którym następuje odzysk ciepła jawnego (a przy niższych temperaturach zewnętrznych, również części ciepła utajonego).

Menerga ThermoCond typ 35
Autor: Menerga Apparatenbau GmbH Centrala MENERGA® ThermoCond® typ 35

Sposób osuszania powietrza

W okresie, gdy basen jest używany, część powietrza zewnętrznego jest mieszana z powietrzem recyrkulacyjnym w celu zachowania odpowiednich warunków higienicznych oraz jakości powietrza wewnętrznego. Jest to możliwe dzięki systemowi przepustnic powietrza wywiewanego, zewnętrznego i recyrkulacyjnego. Ilość świeżego powietrza jest uzależniona od temperatury panującej na zewnątrz. Niska temperatura zewnętrzna powoduje znaczne zwiększenie efektu wstępnego ochładzania w pojedynczym asymetrycznym krzyżowym wymienniku ciepła, co w konsekwencji podnosi sprawność procesu osuszania. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej ilość powietrza zewnętrznego jest stopniowo zwiększana. Przy wyższej temperaturze zewnętrznej centrala przełącza się automatycznie na pracę bez recyrkulacji, z przepływem całego strumienia powietrza przez asymetryczny wymiennik krzyżowy. Wówczas powietrze wywiewane z hali basenu jest ochładzane i wyrzucane do atmosfery, a ciepłe  powietrze zewnętrzne w takiej samej ilości przepływa przez krzyżowy wymiennik ciepła i jest nawiewane do hali basenu. Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej zachodzi potrzeba regulacji ilości odzyskanego ciepła w zależności od stopnia ogrzewania hali basenowej. Regulacja następuje poprzez kierowanie większej ilości powietrza przez obejście wymiennika ciepła. W okresie letnim, gdy temperatura w hali basenu jest zbyt wysoka, powietrze przepływa w całości przez obejście asymetrycznego wymiennika krzyżowego, natomiast odzysk ciepła nie występuje.

Cykl grzania

Gdy centrala pracuje w układzie recyrkulacji, powietrze w hali basenu jest ogrzewane za pomocą nagrzewnicy wodnej. W trakcie cyklu grzania, powietrze wywiewane nie przepływa przez asymetryczny krzyżowy wymiennik ciepła, ale jest kierowane bezpośrednio na nagrzewnicę, w której zostaje podgrzane. Następnie jest ono nawiewane z powrotem do hali. Sytuacja taka może wystąpić wówczas, gdy w hali utrzymana zostanie odpowiednia wilgotność, a wymagane jest dogrzanie powietrza.

System filtracji

Powietrze jest filtrowane niezależnie od cyklu pracy. Filtry umieszczcne są w strumieniu powietrza zewnętrznego i wywiewanego (recyrkulacyjnego).

Układ automatyki

Automatyczna regulacja temperatury i wilgotności jest zintegrowana z urządzeniem. Centralę wyposażono w dowolnie programowany sterownik DDC, który ma możliwość modyfikacji i odczytu szeregu wartości zadanych i rzeczywistych. Regulacja strumienia powietrza odbywa się płynnie. Dzięki bezpośredniemu napędowi wentylatorów, ich wydajność jest automatycznie dostosowywana do różnych wartości oporów przepływu powietrza przez instalację wentylacyjną. W okresie nocnym, latem, układ automatyki pozwala na podwyższenie wilgotności względnej w hali basenu. Umożliwia to oszczędniejszą pracę instalacji. Układ kompensacji wilgoci jest wyposażony w dodatkową wartość zadaną.

Powiązanie temperatury wody i powietrza

Układ automatyki może zostać rozszerzony o regulację temperatury powietrza w hali, w zależności od temperatury wody w basenie. Temperatura powietrza jest stale utrzymywana i ma określoną wartość (zazwyczaj o dwa stopnie powyżej temperatury wody) zgodnie z wartością zadaną.

Stany pracy

1. Gdy basen jest w spoczynku w okresie zimowym, podgrzewanie powietrza obiegowego odbywa się przy wykorzystaniu nagrzewnicy wodnej.

2. W okresie użytkowania basenu, powietrze obiegowe mieszane jest ze względów higienicznych z powietrzem zewnętrznym. Zimne powietrze zewnętrzne zwiększa efekt odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym i powoduje obniżenie wilgotności powietrza hali. W zależności od zapotrzebowania, powietrze nawiewane jest podgrzewane na nagrzewnicy wodnej.

3. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych osuszanie realizowane jest poprzez pracę bez recyrkulacji, przy pełnym przepływie powietrza przez asymetryczny wymiennik krzyżowy.

4. W okresie letnim, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest porównywalna z temperaturą powietrza zewnętrznego, powietrze zewnętrzne przepływa przez obejście wymiennika, a zużyte powietrze jest usuwane przez dodatkową górną przepustnicę powietrza usuwanego. Odzysk ciepła nie jest realizowany.

Stany pracy centrali klimatyzacyjnej ThermoCond
Autor: Menerga Apparatenbau GmbH Stany pracy centrali MENERGA® ThermoCond® typ 35

Regulacja wydajności wentylatorów

Dwa falowniki są zintegrowane z silnikami wentylatorów. Sterowanie falownikiem odbywa się za pomocą regulatora MENERGA® DDC, który wysyła sygnały analogowe i cyfrowe oddzielnie do silników wentylatorów nawiewu i wywiewu. Parametry falownika ustawione są optymalnie w stosunku do silników wentylatorów. Wartości graniczne prądu przepływającego przez silnik i wartość graniczna obrotów wentylatorów jest trwale zaprogramowana. Wykluczenie drgań w fali rezonansu następuje podczas testu centrali. Urządzenie do obsługi oraz programowania jest wyposażone w wyświetlacz tekstu. Istnieje możliwość wyświetlania dwóch danych jednocześnie, tj.: wartości określających zasilanie oraz obroty silnika.

Regulacja przepływu powietrza

Regulacja przepływu powietrza polega na porównaniu wartości ciśnienia w dyszy napływowej wentylatora i w statycznych punktach na ssaniu wentylatora. Pomiar ciśnienia odbywa się przez czujnik ciśnień, z którego sygnał jest przetwarzany przez regulator MENERGA® DDC. Cała jednostka jest programowana i sterowana przez mikroprocesorowy regulator MENERGA® DDC. Rzeczywisty strumień powietrza w m3/h odnosi się do temperatury 30oC.

Kontrola bezpiecznej pracy wentylatora

Stała kontrola silnika i wentylatora odbywa się za pomocą sensorów wibracyjnych, kontrola przepływu powietrza i ilości obrotów wentylatora przez mikroprocesorowy regulator MENERGA® DDC. Przymusowe wyłączenie centrali - przy poziomie drgań oznaczających niewyważenie. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, centrala generuje A-alarm (wyłączenie centrali) bądź B-alarm (ostrzeżenie). Istnieje ograniczenie maksymalnej liczby obrotów i maksymalnych wartości parametrów przepływu powietrza.

Elektroniczny układ pomiaru ciśnień

Pomiar ciśnienia dla wentylatorów i filtrów powietrza oraz przetworzenie na sygnał analogowy odbywa się w odpowiednim module automatyki. Przy uruchomieniu lub pracach serwisowych jest możliwość sprawdzenia ciśnienia za pomocą manometru w miejscach mających odpowiednie połączenia. Miejsca pomiaru ciśnienia służą do określania zewnętrznych i wewnętrznych wartości strat ciśnienia przy podłączeniach kanałów powietrza.

Filtry powietrza

Urządzenie wyposażono w zestaw wyjmowalnych i przystosowanych do czyszczenia filtrów kieszeniowych klasy F5, o długości 300 mm dla powietrza wywiewanego i zewnętrznego oraz  manometr do pomiaru spadku ciśnienia na filtrze i opcjonalnie, filtr powietrza nawiewanego klasy F7. Szczelność ram odpowiada klasie F8 zgodnie z DIN EN 1886. Jakość filtracji odpowiada podwyższonym wymaganiom zgodnie z zaleceniem VDI 6022. Nagrzewnica wodna wykonana jest z rur miedzianych i aluminiowych lameli, są także 3-drogowy zawór regulacyjny, elastyczne końcówki podłączeniowe, termostat przeciwzamrożeniowy. Zawór z siłownikiem oraz odcinki przyłączenikowe rur są dostarczane luzem, do montażu na miejscu. Sekcja nagrzewnicy spełnia podwyższone wymagania zalecenia VDI 6022.

Wymiennik ciepła

Pojedynczy asymetryczny krzyżowy wymiennik ciepła wykonano z polipropylenu. Konstrukcja i wymiary wymiennika są zoptymalizowane pod względem sprawności odzysku ciepła, możliwości odprowadzenia skroplin i oporów przepływu przy pracy z instalacją basenową. Płyty wykonane są z polipropylenu cienkościennego, odpornego na działanie środowiska kwaśnego i zasadowego, o bardzo wysokiej odporności na korozję i starzenie się. Klasa palności B1 (zgodnie z DIN 4102).

Automatyka

Tablica sterownicza ma wszystkie układy regulacyjne, listwę zaciskową do podłączenia napięcia zasilajacego, bezpieczniki, zabezpieczenia przeciążeniowe, styczniki zewnętrzne, styczniki silników, przełączniki, kontrolki sygnalizujace pracę i awarie. Na płycie czołowej regulatora DDC znajduje się tablica obsługowa wyposażona w 20-przyciskową klawiaturę z trójbarwnymi diodami, dwuwierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, z którego można odczytać m.in. wartości zadane i rzeczywiste, aktualne położenie przepustnic, ilość godzin pracy wentylatorów, pomp itp. Diody wskazują aktualny stan pracy podzespołów lub zakłócenia ich pracy. Swobodnie programowalny mikroprocesorowy regulator DDC kontroluje w sposób ciągły funkcje urządzenia, zawiera wbudowany zegar czasu rzeczywistego (automatyczne przełączanie czas zimowy/czas letni), wyjścia i wejścia analogowe i cyfrowe, jak również interfejs do programowania regulatora za pośrednictwem łącza RS 485. Czujniki i elementy wykonawcze są uczestnikami magistrali przesyłu danych C-BUS i mają indywidualne adresy do identyfikacji w sieci. W przypadku awarii któregoś z uczestników C-BUS, regulator DDC generuje komunikat o zakłóceniu pracy. Awaria jednego z uczestników magistrali nie zakłóca pracy pozostałych. Przesyłanie sygnałów przez magistralę odbywa się poprzez połączenie dwuprzewodowe oparte na standardzie RS 485, działającym przy długości przewodów do 1000 m, prędkość przesyłu danych 9600 bit/s. Przesyłany sygnał jest przetwarzany i digitalizowany, co pozwala na wysoką wydajność i dokładność. Wszystkie komponenty spełniają wymagania odnośnie odporności na zakłócenia.

Oprogramowanie

Funkcje sterowania i regulacji:

 • wybór trybu pracy - spoczynkowa, basenowa, automatyczna. Zezwolenie na automatyczną pracę basenową poprzez programator godzin pracy lub sygnał zewnętrzny (np. czujnik ruchu, włącznik oświetlenia),
 • dodawanie różnych ilości powietrza zewnętrznego, w zależności od wymagań użytkownika,
 • ograniczenie min. i max. ilości powietrza nawiewanego w zależności od różnicy temperatur powietrza nawiewanego i wywiewanego, celem uniknięcia uczucia przeciągu,
 • zmienny strumień powietrza w trybie recyrkulacji z ogrzewaniem, co zapewnia minimalizację zużycia prądu,
 • regulacja wilgotności: wartości zadane w okresie pracy basenu, w okresie spoczynku w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego,
 • komunikaty alarmów podzielone na alarm A i alarm B, zbiorczy komunikat wyprowadzony na listwę zaciskową,
 • tryby ręczne - cztery tryby symulacji różnych stanów centrali, do prac serwisowych i pracy awaryjnej.

Kontrola filtrów i napędu

Dwa punkty kontrolne filtrów z wyprowadzoną informacją na wyświetlacz regulatora MENERGA® DDC. Dwa punkty kontrolne napędu z wyprowadzoną informacją na wyświetlacz regulatora MENERGA® DDC.

Sterowanie nagrzewnicą wodną

Kontrola otwarcia zaworu trójdrogowego i pompy nagrzewnicy z informacją wyprowadzoną na wyświetlacz regulatora MENERGA® DDC. Zasilanie i sterowanie dla pompy obiegowej 3/PE 400V 50Hz.

Protokół kontroli

Każda centrala jest dostarczana z protokołem kontroli (zgodnym z DIN 1940 część 1). Firma Menerga Apparatenbau GmbH posiada certyfikat EN ISO 9001:2000. Kontrola jakości przeprowadzana jest na wszystkich etapach produkcji.

Wyposażenie dodatkowe

 • możliwość zmiany strony obsługi (w standardzie nawiew z lewej),
 • elektroniczna regulacja temperatury powietrza w hali basenowej w zależności od temperatury wody w basenie,
 • zmiana położenia króćców przyłączeniowych,
 • króćce elastyczne,
 • zmiana klasy filtrów,
 • moduł łączący do sterowania poprzez BMS,
 • modem do zdalnego sterowania pracą centrali oraz przekazywania danych do zewnętrznego systemu kontroli,
 • przepustnica obejściowa wymiennika krzyżowego.

Wymiary centrali MENERGA® ThermoCond®  typ 35

typ centraliL
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AB1
[mm]
AB2
[mm]
AU1
[mm]
AU2
[mm]
FO1
[mm]
FO2
[mm]
ZU1
[mm]
ZU2
[mm]
masa
[kg]
350201 2740   570  1370  1210 1530   420   580   420  580  420  340  350  580  570
350301 2740  730 1370  1210  1530   580  580   580  580  580  340  510  580  660
350401  2900   890 1370  1370  1530   740   580   740  580  740  340  670  580  800
350501  2900 1050  1370  1370  1530   900  580   900  580  900  340  830  580  880

Wymiary centrali
Autor: Menerga Apparatenbau GmbH Wymiary centrali klimatyzacyjnej MENERGA® ThermoCond® typ 35
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej