System kosztorysowy SeKo PRIX 2.2

2008-09-05 12:59

Możliwość tworzenia kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną, łączenie obu metod w jednym kosztorysie stało się standardem w sporządzaniu kosztorysów, dlatego również w systemie kosztorysowym zostało przyjęte jako podstawa przy projektowaniu struktury programu. Dzięki temu użytkownicy programu oraz odbiorcy kosztorysów bez problemu będą mogli odczytać informacje dostępne na ekranie i wydrukach. Pozycje wprowadzane metodą uproszczoną można pobrać z jednego z cenników zaimportowanych do programu lub wprowadzić bezpośrednio z klawiatury.

Interfejs użytkownika
Podczas pracy można korzystać z poleceń zawartych w menu, ze skrótów klawiszowych oraz z piktogramów wywołujących najważniejsze i najczęściej używane funkcje i polecenia. Przy projektowaniu wyglądu okna zachowano standardy wprowadzone w pakiecie MS Office. W programie SeKo PRIX 2.2 dostępna jest pomoc kontekstowa wywoływana klawiszem F1 oraz kompleksowa dostępna za pomocą piktogramu lub z menu Pomoc.

Metoda szczegółowa i uproszczona
Możliwość tworzenia kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną, łączenie obu metod w jednym kosztorysie stało się standardem w sporządzaniu kosztorysów, dlatego również w systemie kosztorysowym zostało przyjęte jako podstawa przy projektowaniu struktury programu. Dzięki temu użytkownicy programu oraz odbiorcy kosztorysów bez problemu będą mogli odczytać informacje dostępne na ekranie i wydrukach. Pozycje wprowadzane metodą uproszczoną można pobrać z jednego z cenników zaimportowanych do programu lub wprowadzić bezpośrednio z klawiatury. W przypadku pozycji wprowadzanych metodą szczegółową, narzuty doliczane są w każdej pozycji kosztorysowej, niezależnie od tego z jakiego poziomu struktury pochodzą. W konsekwencji w każdej pozycji kosztorysowej podawana jest cena jednostkowa roboty, a wartość roboty, jest iloczynem tej ceny i ilości robót.

Kosztorys utworzony metodą mieszaną przedstawiony w formie uproszczonej

Rozwiązanie takie pozwala łatwo kontrolować poprawność sporządzenia kosztorysu, nawet w przypadku pozycji wprowadzonych metodą szczegółową wystarczy tylko sprawdzić (porównać) wysokość ceny jednostkowej roboty i wartość całej pozycji kosztorysowej, bez wnikania w normatywy i ceny jednostkowe czynników produkcji. Program umożliwia w prosty sposób zmianę sposobu prezentacji kosztorysu na ekranie i wydrukach.

Widoki kosztorysu i przedmiaru
Program oferuje kilka form prezentacji kosztorysu i przedmiaru, co umożliwia użytkownikowi pracę w optymalny sposób w zależności od potrzeb.

Jeden z dostępnych widoków - z lewej strony "drzewo kosztorysu", z prawej - na górze widok szczegółowy kosztorysu, na dole widok przedmiaru

 • Widok drzewiasty - widok pomocniczy służący do dokonywania operacji na składnikach kosztorysu. Pozwala łatwo kontrolować złożoną strukturę kosztorysu;
 • Widok uproszczony - standard stosowany w krajach UE, widok w którym wartości poszczególnych pozycji są wyliczane jako iloczyny cen jednostkowych robót i ilości robót. Oparty na Widoku szczegółowym I, w którym ukryte zostały informacje dotyczące sposobu wyliczenia ceny jednostkowej roboty;
 • Widok szczegółowy I - widok kosztorysu, w którym ukazany jest sposób wyliczenia ceny jednostkowej roboty;
 • Widok szczegółowy II - to najbardziej rozpowszechniony widok kosztorysu z kolumnami R M S, zbliżony do tradycyjnego;
 • Przedmiar - służy do tworzenia i modyfikacji przedmiaru robót, w formie tradycyjnej.
 • Widoki mieszane - jeden z widoków kosztorysu + widok przedmiaru.
 • Zaawansowanie robót - widok uproszczony kosztorysu z dodatkowymi kolumnami do określenia zaawansowania robót.

Widoki można również modyfikować ze względu na poziom szczegółowości prezentowanych informacji (działy, rozdziały, elementy, pozycje).

Struktura kosztorysu
W kosztorysie mogą istnieć oprócz pozycji zawierających jednorodne roboty, jednostki o wyższym szczeblu agregacji (pozycje złożone - wielopoziomowe działy).
Pozycje mogą być wprowadzone metodą kalkulacji uproszczonej (cena jednostkowa x ilość robót) lub szczegółowej (zawierać nakłady R M S). Działy (których nazwy może definiować użytkownik - np. dział, rozdział, element, asortyment) mogą zawierać składniki niższego szczebla lub być wprowadzone metodą uproszczoną. Program jest elastyczny i dopuszcza stosowanie zróżnicowanej struktury. Pozwala również na tworzenie przedmiaru dla wielopoziomowych działów, dlatego możemy opracować kosztorys w oparciu o ceny jednostkowe elementów czy asortymentów robót publikowane w "Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO" oraz "Biuletynie cen modernizacji i remontów BCM".

System kosztorysowy współpracuje ze wszystkimi cennikami systemu SEKOCENBUD wydawanymi w formie elektronicznej - również z portalu cenowego e-SEKOCENBUD. Cenniki są wczytywane do programu poprzez funkcję import. Mogą być również wgrywane bezpośrednio z dysków CD.
Cenniki mogą zawierać do trzech poziomów cen i mogą być zmieniane w trakcie tworzenia kosztorysu. Ponadto podczas wyboru pozycji kosztorysowych z cenników zawierających ceny jednostkowe robót użytkownik ma dostęp do wszystkich cenników dostępnych w programie oraz do portalu cenowego.

Możliwa jest także wycena kosztorysu na podstawie kilku cenników tego samego typu, tzn. cenników RMS - dla kosztorysów tworzonych metodą szczegółową, cenników zawierających ceny jednostkowe robót dla kosztorysów sporządzonych metodą uproszczoną. Program pozwala ustalić kolejność cenników podczas wyszukiwania cen dla poszczególnych nakładów RMS lub robót. W każdym z wybranych cenników można dodatkowo określić, z której kolumny mają być pobierane ceny. Funkcja jest aktywna podczas tworzenia "nowego" kosztorysu oraz podczas przeceny kosztorysu sporządzonego wcześniej.

Katalogi
Program zawiera w wersji pełnej 262 katalogi (baza KNNR, KNR, KSNR, TZKNBK oraz opracowania ośrodków komercyjnych). Przy ostatniej aktualizacji wprowadzono dwa nowe katalogi normatywne:

 • KNR-K 01 "Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - system OMBRAN"
 • KNR-K 04 "Roboty budowlane w technologii Kreisel".

W programie istnieje możliwość edycji katalogów normatywnych dostarczonych z programem. Można tworzyć nowe katalogi, oraz w pełnym zakresie edytować istniejące. Podczas edycji można posługiwać się funkcją kopiowania poszczególnych składników (nakładów, pozycji, tablic). W ten sposób łatwo mogą być tworzone pozycje wariantowe, uszczegółowione w stosunku do standardowych pozycji zawartych w katalogach normatywnych. Utworzenie pozycji wariantowych, często wykorzystywanych w kosztorysach opracowywanych przez użytkownika może w dużym stopniu ułatwić i przyśpieszyć tworzenie i automatyczną wycenę kosztorysu.

Okno katalogów normatywnych z włączoną funkcją do edycji katalogów

Na mocy porozumienia z firmą Athenasoft Sp. z o.o. wprowadzono możliwość wczytywania katalogów opracowanych i oferowanych na płycie CD przez firmę Athenasoft. Import katalogów jest możliwy z poziomu programu SeKo lub za pomocą specjalnego programu dołączonego do płyty zawierającej katalogi AT. Można zaimportować wszystkie katalogi zawarte na płycie lub tylko wybrane. Katalogi po zaimportowaniu są widoczne na liście katalogów normatywnych wraz z katalogami standardowo oferowanymi z programem SeKo.

SeKo umożliwia eksport widoków kosztorysu, przedmiaru i zestawień do plików w formacie <html>. Pliki w tym formacie można odczytać w dowolnej przeglądarce internetowej. Jest także możliwość bezpośredniego eksportu poszczególnych widoków kosztorysu, zestawień lub przedmiaru do plików w formatach <.doc>-MS WORD oraz <.xls>-MS EXCEL. Pliki takie można przesłać Internetem, następnie otworzyć i wydrukować na komputerze, na którym nie zainstalowano programu SeKo PRIX. Wyeksportowane dane można również w prosty sposób modyfikować wykorzystując funkcje programów WORD i EXCEL. Program automatycznie wczytuje kosztorysy utworzone w dowolnej wersji programu SeKo i SeKo PRIX oraz ma funkcję umożliwiającą udostępnienie kosztorysu utworzonego w programie SeKo PRIX wszystkim użytkownikom programów SeKo od wersji 4.0. Potrafi wczytać kosztorysy utworzone w innych programach, jeśli zostaną zapisane w formacie ATH oraz pozwala na zapis kosztorysu utworzonego w SeKo PRIX w formacie ATH.

Funkcje dodatkowe
System zawiera wiele rozwiązań niedostępnych w innych programach do kosztorysowania. Jednym z nich jest możliwość wyliczenia stopnia zużycia technicznego - średnioważonego lub na podstawie wzorów Rossa. Dzięki czemu można łatwo oszacować wartość rzeczywistą obiektu, uwzględniającą zużycie techniczne. W bazach programu są również zawarte różnego rodzaju współczynniki korekcyjne: regionalne, współczynniki zakresu robót, współczynnik dla "systemu gospodarczego", dzięki czemu program może być wykorzystywany do szacowania nieruchomości i likwidacji szkód w firmach ubezpieczeniowych.

Dwa razy w roku wydawane są aktualizacje programu - w pierwszym półroczu i w drugim. Do programu, poza wymienionymi już zmianami, wprowadzono szereg funkcji ułatwiających pracę. W kwietniu (aktualizacja 1/2007) były to:

 • PRZEDMIAR- odwołania do pozycji przedmiarowych
  - możliwość automatycznego wykorzystania wartości wynikowej konkretnej pozycji przedmiarowej w innych pozycjach (również na poziomie działów),
 • ZMIENNE GLOBALNE w KOSZTORYSIE -
  - możliwość definiowania zmiennych globalnych (np. pole powierzchni, objętość itp.) i wielokrotnego ich wykorzystywania podczas tworzenia przedmiaru do kosztorysu.

  Do kolejnej, wprowadzonej w listopadzie wersji SeKo PRIX 2.2 (aktualizacja 2/2007) wprowadzono poza uwzględnionymi w opisie, następujące zmiany:

 • bieżąca aktualizacja podglądu strony tytułowej,
 • edycja strony tytułowej przy pomocy nowej, uproszczonej metody,
 • wyświetlanie krotności dla pozycji w widoku przedmiaru,
 • modyfikacja interfejsu uwzględniająca sugestie użytkowników.

SeKo PRIX 2.2 sprzedawany jest także w wersjach STANDARD (124 katalogi), MINI (26 katalogów) oraz wersjach branżowych: elektrycznej (52 katalogi), instalacyjnej (75 katalogów) i budowlanej (145 katalogów).
Wersje branżowe, STANDARD oraz MINI od wersji pełnej różnią się tylko ilością katalogów.

Wymagania systemowe
Procesor Pentium III (lub odpowiednik), 256 MB pamięci RAM, 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym, port USB, monitor o rozdzielczości 1024 x 768, Windows: 2000, XP, Vista

W cenie programu:
- aktualny komplet baz cenowych SEKOCENBUD w wersji elektronicznej na jeden kwartał/jedno półrocze (RMS, BCJ - biuletyny cen robót, BCA, BCD - biuletyny cen scalonych oraz BCO, BCM - biuletyny cen zagregowanych)
- podręcznik

System kosztorysowy SeKo PRIX jest programem opracowanym w firmie OWEOB "Promocja". Program został wprowadzony do sprzedaży w październiku 2005 roku, w listopadzie 2007 roku ukazała się wersja SeKo PRIX 2.2.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej