Komputerowy system kosztorysowy

2008-02-01 13:39

SeKo SMART umożliwia tworzenie wszelkich rodzajów kosztorysów, na każdym etapie realizacji inwestycji. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Pracuje w Windows XP, 2000 oraz Vista.

Interfejs użytkownika
Podczas pracy można korzystać z poleceń zawartych w menu, ze skrótów klawiszowych oraz z piktogramów wywołujących najważniejsze i najczęściej używane funkcje i polecenia. Przy projektowaniu wyglądu okna zachowano standardy wprowadzone w pakiecie MS Office, dlatego użytkownicy programów z tego pakietu wiele komend mogą wybierać intuicyjnie. W programie dostępna jest pomoc kontekstowa wywoływana klawiszem F1 oraz kompleksowa dostępna za pomocą piktogramu lub z menu Pomoc.

Metoda szczegółowa i uproszczona
Możliwość tworzenia kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną, łączenie obu metod w jednym kosztorysie stało się standardem w sporządzaniu kosztorysów, dlatego również w systemie kosztorysowym zostało przyjęte jako podstawa przy projektowaniu struktury programu. Dzięki temu użytkownicy programu oraz odbiorcy kosztorysów bez problemu będą mogli odczytać informacje dostępne na ekranie i wydrukach. Pozycje wprowadzane metodą uproszczoną można pobrać z jednego z cenników zaimportowanych do programu lub wprowadzić bezpośrednio z klawiatury. W przypadku pozycji wprowadzanych metodą szczegółową, narzuty doliczane są w każdej pozycji kosztorysowej, niezależnie od tego z jakiego poziomu struktury pochodzą. W konsekwencji w każdej pozycji kosztorysowej podawana jest cena jednostkowa roboty, a wartość roboty, jest iloczynem tej ceny i ilości robót.

Kosztorys utworzony metodą mieszaną przedstawiony w formie uproszczonej

Widoki kosztorysu i przedmiaru
Program oferuje kilka form prezentacji kosztorysu i przedmiaru, co umożliwia użytkownikowi pracę w optymalny sposób w zależności od potrzeb.

Jeden z dostępnych widoków - z lewej strony "drzewo kosztorysu", z prawej - na górze widok szczegółowy kosztorysu, na dole widok przedmiaru

 • Widok drzewiasty - widok pomocniczy służący do dokonywania operacji na składnikach kosztorysu. Pozwala łatwo kontrolować złożoną strukturę kosztorysu;
 • Widok uproszczony - standard stosowany w krajach UE, widok w którym wartości poszczególnych pozycji są wyliczane jako iloczyny cen jednostkowych robót i ilości robót. Oparty na Widoku szczegółowym I, w którym ukryte zostały informacje dotyczące sposobu wyliczenia ceny jednostkowej roboty;
 • Widok szczegółowy I - widok kosztorysu, w którym ukazany jest sposób wyliczenia ceny jednostkowej roboty;
 • Widok szczegółowy II - to najbardziej rozpowszechniony widok kosztorysu z kolumnami R M S, zbliżony do tradycyjnego;
 • Przedmiar - służy do tworzenia i modyfikacji przedmiaru robót, w formie tradycyjnej.
 • Widoki mieszane - jeden z widoków kosztorysu + widok przedmiaru.
 • Zaawansowanie robót - widok uproszczony kosztorysu z dodatkowymi kolumnami do określenia zaawansowania robót.

Widoki można również modyfikować ze względu na poziom szczegółowości prezentowanych informacji (działy, rozdziały, elementy, pozycje).

Struktura kosztorysu
W kosztorysie mogą istnieć oprócz pozycji zawierających jednorodne roboty, jednostki o wyższym szczeblu agregacji (pozycje złożone - wielopoziomowe działy).
Pozycje mogą być wprowadzone metodą kalkulacji uproszczonej (cena jednostkowa x ilość robót) lub szczegółowej (zawierać nakłady R M S). Działy (których nazwy może definiować użytkownik - np. dział, rozdział, element, asortyment) mogą zawierać składniki niższego szczebla lub być wprowadzone metodą uproszczoną. Program jest bardzo elastyczny i dopuszcza stosowanie zróżnicowanej struktury. Pozwala również na tworzenie przedmiaru dla wielopoziomowych działów, dlatego możemy opracować kosztorys w oparciu o ceny jednostkowe elementów czy asortymentów robót publikowane w "Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO" oraz "Biuletynie cen modernizacji i remontów BCM".

Tworzenie kosztorysu
Przed przystąpieniem do pracy program nie wymaga żadnej konfiguracji funkcji. Tworzenie kosztorysu rozpoczynamy od założenia nowego zbioru, w którym przechowywany będzie kosztorys. Można skorzystać z kreatora za pomocą którego definiuje się podstawowe dane dotyczące tworzonego kosztorysu, wybiera cenniki i strukturę narzutów lub bezpośrednio przystąpić do tworzenia kosztorysu. Wszystkie parametry potrzebne do prawidłowego sporządzenia kosztorysu można wprowadzić lub zmodyfikować w dowolnej chwili podczas tworzenia kosztorysu.
Aby wprowadzić do kosztorysu jakiś składnik (dział, pozycję) wystarczy kliknąć myszką na piktogramie przypisanym do tego składnika i wskazać źródło, z którego ma być pobrany składnik (Wspólny Słownik Zamówień, katalogi normatywne lub bazy cenowe) lub samemu zdefiniować parametry wprowadzanego składnika. Pozycje kosztorysowe można również wprowadzać do kosztorysu techniką przeciągania, korzystając z okna Eksploratora katalogów, cenników.

Wybór pozycji z Biuletynu cen robót, techniką przeciągania myszą z okna "Eksploratora katalogów, cenników"

Wyszukiwanie wprowadzanych pozycji kosztorysowych odbywa się poprzez podanie kodu (podstawy wyceny) pozycji, wybór z listy pozycji dostępnych w wybranym katalogu lub cenniku lub według hasła. Można również wprowadzać pozycje własne (kalkulacje indywidualne) oraz kopiować pozycje czy też całe działy (elementy), wewnątrz kosztorysu lub z innego kosztorysu. Do uszczegółowienia nakładów anonimowych można wykorzystać wbudowaną w program kartotekę RMS lub bazy cenowe. Program zawiera też bazę przeliczników jednostek miar dla prawie 2000 materiałów, dzięki czemu można łatwo wycenić materiały, dla których jednostki miar w katalogach normatywnych i bazach cenowych różnią się. Od wersji programu SeKo SMART 2.2 możemy wprowadzić wyrażenie, którego wartość program obliczy automatycznie (akceptowane są podstawowe działania oraz nawiasy).

Cennik
System kosztorysowy współpracuje ze wszystkimi cennikami systemu SEKOCENBUD wydawanymi w formie elektronicznej - również z portalu cenowego e-SEKOCENBUD. Cenniki są wczytywane do programu poprzez funkcję import. Mogą być również wgrywane bezpośrednio z dysków CD.
Cenniki mogą zawierać do trzech poziomów cen i mogą być zmieniane w trakcie tworzenia kosztorysu. Ponadto podczas wyboru pozycji kosztorysowych z cenników zawierających ceny jednostkowe robót, użytkownik ma dostęp do wszystkich cenników dostępnych w programie oraz do portalu cenowego.
Możliwa jest wycena kosztorysu na podstawie kilku cenników tego samego typu, tzn. cenników RMS - dla kosztorysów tworzonych metodą szczegółową, cenników zawierających ceny jednostkowe robót dla kosztorysów sporządzonych metodą uproszczoną. Program pozwala ustalić kolejność cenników podczas wyszukiwania cen dla poszczególnych nakładów RMS lub robót. W każdym z wybranych cenników można dodatkowo określić, z której kolumny mają być pobierane ceny. Funkcja jest aktywna podczas tworzenia "nowego" kosztorysu oraz podczas przeceny kosztorysu sporządzonego wcześniej.

Okno wyboru cenników

Zarówno kartoteka materiałów jak i bazy cenowe materiałów zawierają podwójną symbolikę: ETO, KMB (I,E), co umożliwia pracę przy wykorzystaniu różnych katalogów i cenników.
Program umożliwia pobieranie całego lub części obiektu z BCO (Biuletyn Cen Obiektów) i BCM (Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów) z zachowaniem struktury obiektu. Zapewnia także pełną współpracę z BCD (Biuletyn cen robót drogowych i mostowych uwzględniający warunki OST)
Program współpracuje z cennikami wydawanymi przez Orgbud-Serwis i Bistyp-Consulting oraz z cennikami RMS, cennikami robót i obiektów. Po zaimportowaniu cenników do programu są one widoczne w oknie baz cenowych, tak jak cenniki SEKOCENBUD.

Katalogi
Program zawiera 262 katalogi (bazę KNNR, KNR, KSNR, TZKNBK oraz opracowania ośrodków komercyjnych). Przy ostatniej aktualizacji wprowadzono dwa nowe katalogi normatywne:

 • KNR-K 01 "Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - system OMBRAN"
 • KNR-K 04 "Roboty budowlane w technologii Kreisel".

Na mocy porozumienia z firmą Athenasoft Sp. z o.o. wprowadzono możliwość wczytywania katalogów opracowanych i oferowanych na płycie CD przez firmę Athenasoft. Import katalogów jest możliwy z poziomu programu SeKo lub za pomocą specjalnego programu dołączonego do płyty zawierającej katalogi AT. Można zaimportować wszystkie katalogi zawarte na płycie lub tylko wybrane. Katalogi po zaimportowaniu są widoczne na liście katalogów normatywnych wraz z katalogami standardowo oferowanymi z programem SeKo.

Narzuty
W systemie kosztorysowym zostały zdefiniowane globalne narzuty automatycznie dodawane do każdej nowo wprowadzanej pozycji kosztorysowej. Strukturę i wielkości tych narzutów można zmieniać w dowolnym momencie w całym kosztorysie lub wybranych pozycjach. Zamiast narzutów globalnych można definiować narzuty lokalne na poziomie działu (elementu), lub pozycji kosztorysu. Narzuty globalne lub lokalne niezależnie z jakiego poziomu pochodzą, są zawsze uwzględniane przy wyliczaniu cen jednostkowych robót wprowadzonych metodą szczegółową.

Elastyczność
Program umożliwia dowolną modyfikację nakładów i cen na wszystkich poziomach agregacji w dowolnym momencie tworzenia kosztorysu. W każdej fazie możliwe jest przełączenie między widokiem przedmiaru, różnymi widokami kosztorysu oraz zestawień czy tabeli elementów scalonych. Wartość kosztorysu przeliczana jest automatycznie po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w zakresie parametrów mających wpływ na wartość.

Współpraca z innymi programami
SeKo SMART umożliwia eksport widoków kosztorysu, przedmiaru i zestawień do plików w formacie <html>. Pliki w tym formacie można odczytać w dowolnej przeglądarce internetowej. Jest także możliwość bezpośredniego eksportu poszczególnych widoków kosztorysu, zestawień lub przedmiaru do plików w formatach <.doc>-MS WORD oraz <.xls>-MS EXCEL. Pliki takie można przesłać Internetem, następnie otworzyć i wydrukować na komputerze, na którym nie zainstalowano programu SeKo SMART. Wyeksportowane dane można również w prosty sposób modyfikować wykorzystując funkcje programów WORD i EXCEL. Program automatycznie wczytuje kosztorysy utworzone w dowolnej wersji programów SeKo i SeKo PRIX oraz ma funkcję umożliwiającą udostępnienie kosztorysu utworzonego w programie SeKo SMART wszystkim użytkownikom programów SeKo od wersji 4.0. Potrafi wczytać kosztorysy utworzone w innych programach, jeśli zostaną zapisane w formacie ATH oraz pozwala na zapis kosztorysu utworzonego w SeKo SMART w formacie ATH.

Wystawianie faktur VAT bezpośrednio z programu SeKo SMART
Funkcja ta, wprowadzona do wersji SeKo SMART 2.2 jest dostępna po wybraniu polecenia Faktura z menu Narzędzia.

W fakturze można podać dowolne dane zarówno sprzedawcy jak i nabywcy, stosować różne stawki podatku VAT, fakturować dowolne pozycje. Faktura może być wydrukowana oraz zapisana do jednego z formatów wyjściowych obsługiwanych przez program: .html (dla przeglądarek internetowych), .doc (MS Word) i .xls (MS Excel).
Jeśli funkcję Faktura wywołamy przy otwartym kosztorysie, możemy używając prawego klawisza myszki automatycznie wczytać dane ze strony tytułowej (nazwa budowy, nazwa obiektu, nazwa roboty, wartość netto lub brutto kosztorysu), a dane dotyczące wystawionej faktury zostaną zapamiętane przy zapisie kosztorysu.

Program SeKo SMART pozwala na wystawianie faktur nie tylko za roboty budowlane ale również za dowolny towar bądź usługę - np. za wykonanie kosztorysu.

Aktualizacje
Dwa razy w roku wydawane są aktualizacje programu - w pierwszym półroczu i w drugim. Do wprowadzonej w listopadzie wersji SeKo SMART 2.2 (aktualizacja 2/2007) wprowadzono poza uwzględnionymi w opisie, następujące zmiany:

 • bieżąca aktualizacja podglądu strony tytułowej,
 • edycja strony tytułowej przy pomocy nowej, uproszczonej metody,
 • wyświetlanie krotności dla pozycji w widoku przedmiaru,
 • modyfikacja interfejsu uwzględniająca sugestie użytkowników.

 

Wymagania systemowe
Procesor Pentium III (lub odpowiednik), 256 MB pamięci RAM,
600 MB wolnego miejsca na dysku twardym, port USB, monitor o rozdzielczości 1024x768, Windows: 2000, XP, Vista

W cenie programu:
- Aktualny komplet baz cenowych SEKOCENBUD w wersji elektronicznej na jeden kwartał/jedno półrocze (RMS, BCJ - biuletyny cen robót, BCA, BCD - biuletyny cen scalonych oraz BCO, BCM - biuletyny cen zagregowanych)
- Podręcznik (w formie elektronicznej w formacie PDF)

System kosztorysowy SeKo SMART jest programem opracowanym w firmie OWEOB "Promocja". Program został wprowadzony do sprzedaży we wrześniu 2006 roku, w listopadzie 2007 roku ukazała się wersja SeKo SMART 2.2.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej