Alternatywa dla AutoCADa

2007-05-24 6:53

INTERsoft-IntelliCAD bardzo przypomina popularny program Autocad. Zarówno interfejs jak i ogólne założenia programów są do siebie bardzo zbliżone, a to co odróżnia wyraźnie oba, to polityka cenowa. IntelliCAD udowadnia, iż oprogramowanie o najwyższej jakości i funkcjonalności może być dostępne za niewielką cenę.

Firma INTERsoft rozszerzyła swoją ofertę o program IntelliCAD, stanowiący alternatywę dla programu Autocad. Firma, jako jedyna w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodnie, przystąpiła do konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium), dzięki temu tylko ona może zagwarantować, sprzedając licencję na program, możliwość jego ciągłej aktualizacji oraz rozwoju.
INTERsoft-IntelliCAD bardzo przypomina popularny program Autocad. Zarówno interfejs jak i ogólne założenia programów są do siebie bardzo zbliżone, a to co odróżnia wyraźnie oba, to polityka cenowa. IntelliCAD udowadnia, iż oprogramowanie o najwyższej jakości i funkcjonalności może być dostępne za niewielką cenę.
Jest program przeznaczony do tworzenia dokładnej dokumentacji technicznej, w czym dodatkową pomoc mogą stanowić specjalistyczne nakładki. Ekran programu standardowo składa się z podstawowych elementów aplikacji kreślarskich, które każdy użytkownik może dostosować do własnego użytku. Zmianie podlegają podstawowe składniki interfejsu, takie jak: rozmieszczenie i wygląd (zmiany ustawień ikon) pasków narzędzi, kolor ekranu, skróty klawiszowe czy wielkość kursora. Optymalne ustawienia tych parametrów pozwalają na szybką i efektowną pracę. Korzystając z IntelliCAD Explorer możemy odczytywać i edytować wszystkie parametry rysunku (warstwy, kolory, rodzaje linii, itp.) oraz przemieszczać się po kilku projektach jednocześnie, przenosząc jednocześnie wszystkie potrzebne dane z projektu na projekt.


Narzędzia rysunkowe
Elementy używane przez program do tworzenia rysunków to: linie, polilinie, krzywe, łuki, okręgi, elipsy, wielokąty, teksty i kreskowanie (definiowane dla zamkniętych obszarów). IS-IntelliCAD umożliwia także wstawianie zarówno prostych tekstów, nagłówków, jak i złożonych, formatowanych tekstów wielowierszowych. O wyglądzie tekstu decyduje Styl, w którym zawarte są informacje o wysokości, szerokości, kącie pochylenia znaków i rodzaju czcionki. Program obsługuje czcionki TrueType oraz typowo kreślarskie czcionki SHX.

Warstwy
W IS-IntelliCAD użytkownik pracuje poruszając się po poszczególnych warstwach, na których można zapisać i grupować różne typy informacji rysunkowych. Elementy dokumentacji można podzielić na grupy tematyczne i umieścić na osobnych warstwach, które można dowolnie włączać lub wyłączać, decydując tym samym o aktualnym widoku okna roboczego lub wydruku. Dodatkową zaletą jest możliwość zamrożenia czyli wyłączenie możliwości edycyjnych dla danej warstwy. Opcja ta jest pomocna, w przypadku kiedy chcemy aby dana warstwa była widoczna, ale żeby nie było można w niej nic zmienić, a wszystkie linie były nieaktywne. Przy dużych projektach jest to bardzo przydatna funkcja. Ustawienie i elementy warstw można przynosić pomiędzy rysunkami.


Ustawianie rysunku
Podobnie jak w Autocad dla wszystkich elementów rysunku można określić cechy: dla linii - kolor i styl, dla tekstu - rodzaj i wielkość czcionki, tak aby ujednolicić wygląd rysunków dla wszystkich prac kreślarskich. Najlepiej zdefiniować to na warstwach, przypisując każdej z nich określone cechy: style linii, tekstu i wymiaru. Ustawienia można kopiować do pliku lub zapisać w szablonie. Grubość linii jest parametrem, który definiowany jest podczas przygotowywania wydruku.

Lokalizacja punktów charakterystycznych
INTERsoft-ntelliCAD oferuje również bardzo przydatną funkcję automatycznego rozpoznawania punktów charakterystycznych rysunku (Esnap). Każdy rysowany element posiada kilka takich punktów (trybów lokalizacji), takie jak: początek /koniec, punkt środkowy, punkt przecięcia się linii, środek okręgu czy łuku. Dzięki Esnap punkty te są automatycznie wskazywane przez program ułatwiając użytkownikowi definiowanie kolejnych danych. Oznaczenie takich punktów może być definiowane przez użytkownika, tak aby z łatwością mógł odróżnić środek linii równoległej od np. punktu prowadzącego linię prostopadłą. Program bowiem rozpoznaje także punkty spełniające określone warunki, pokazując np. punkt styczny, czy punkt gdzie prosta prostopadła dochodzi obiekt. Dzięki punktom charakterystycznym rysunki są wykonywane bardzo dokładnie nawet przy małych powiększeniach.

Bloki i atrybuty
W trakcie tworzenia dokumentacji można pewne powtarzające się elementy rysunku pogrupować w bloki. Blok powstaje przez zgrupowanie elementów w jeden obiekt, który można wstawiać do rysunku, skalując go lub obracając. Po zapisaniu można tworzyć biblioteki symboli, używane we wszystkich kolejnych rysunkach. Aby zapewnia tworzenie zestawień informacji zawartych w bloku, dołączany jest atrybut czyli etykieta. Informacje zawarte w atrybutach można wyodrębnić z rysunku i zapisać w oddzielnym pliku tekstowym, co pozwala na analizę danych.

Obsługa formatu DWG
IntelliCAD obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji. Oznacza to że rysunki Autocada są czytane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń. Każdy rysunek Autocada zapisany w wersjach od 2.5 do 2000 jest bez problemu otwierany w IS-IntelliCAD-ie.

Wymiarowanie
Nieodłącznym elementem każdego rysunku konstrukcyjnego jest wymiarowanie. Funkcja ta działa tutaj analogicznie jak w Autocad 2000. IS-IntelliCAD dostarcza wielu wymiarów liniowych i kątowych, a ponadto pozwala również na przejęcie definicji stylów wymiarowania z plików Autocada lub tworzenie własnych. Każdy styl wymiarowania można zapisać, ewentualnie skopiować do innego pliku projektowego.
IS-IntelliCAD umożliwia półautomatyczne wymiarowanie, to znaczy, że użytkownik wskazuje dwa punkty, a program odczytuje odległość między nimi. Wartość można zaakceptować lub zmienić wpisując w opcje tekstu odpowiednią cyfrę. Do dyspozycji mamy wymiary: liniowe, służące do pomiarów odległości odcinków prostych, łańcuchowe (bazowe i szeregowe), promieniowe, do wymiarowania promieni i średnic okręgów i łuków, oraz kątowe. Łańcuchowe wymiarowanie podzielone jest na dwie opcje: bazową i szeregową. Łańcuch bazowy to taki, w którym każdorazowo podajemy wymiary kolejnych elementów od tego samego punktu, umieszczając tym samym linie wymiarowe jedna nad drugą. Łańcuch szeregowy natomiast umieszcza wymiary na jednej linii mierząc jedną odległość od końca poprzedniej. Przy wymiarowaniu pomocną opcją są zdefiniowane i włączone punkty charakterystyczne.

Kreskowanie
Przy tworzeniu dokumentacji technicznej niezbędną opcją staje się kreskowanie. W IS-IntelliCAD użytkownik otrzymuje do dyspozycji bardzo podobne narzędzie jak w przypadku Autocada. Program automatycznie zakreskowuje wskazany zamknięty element jednym z wzorów zapisanych w programie. Kreskowany może być cały wskazany obszar, lub też mogą być pominięte obiekty znajdujące się wewnątrz obszaru, tzw. wyspy. Po wskazaniu elementu, wybierany jest wzór i parametry kreskowania (kąt i współczynnik skali).

Modyfikacja
Program IntelliCAD oferuje dwie metody edycji: wywołanie polecenia i wybranie elementu lub odwrotnie. Obiekty do modyfikacji wybierane są poprzez wskazanie lewym klawiszem myszy lub stosując prostokątne pole wyznaczane dwoma przeciwległymi wierzchołkami. Kierunek przesuwania kursora decyduje, czy obiekty będą znajdować się we wnętrzu wskazanego prostokąta w całości czy częściowo. Jeśli kursor przesuwany jest w lewą stronę zaznaczane są wszystkie elementy znajdujące się w zasięgu pola prostokąta nie zależnie czy w całości czy tylko we fragmencie. Jeśli natomiast mysz przesuwana jest w stronę prawą zaznaczają się tylko te elementy rysunku, które znajdują się całkowicie w zaznaczanym polu. Wybrane elementy -zaznaczone są linią przerywaną, można modyfikować za pomocą funkcji korzystając z pasków narzędzi, samodzielnie zdefiniowanych skrótów klawiszowych, pola poleceń lub rozciągać i przesuwać, wykorzystując znaczniki wybranego elementu.

Modelowanie 3D
IS-IntelliCAD dostarcza narzędzi do modelowania, w tym funkcji tworzących podstawowe elementy, takie jak prostopadłościan, ostrosłup, stożek, walec, sfera itd. System zapewnia także tworzenie powierzchni obrotowych, prostokreślnych, wyciąganych ze zdefiniowanego linią, łukiem, kołem lub polilinią konturu lub powierzchni opartych na czterech dowolnych krawędziach. Prosty model budynku tworzymy, korzystając z prostopadłościanu i funkcji precyzyjnego przesuwania. Sadowiąc się na punktach charakterystycznych wykreślonego wcześniej rzutu, możemy budować kolejne prostopadłościenne elementy ścian z uwzględnieniem istniejących. Powierzchnie pokrywane są kolorami krawędzi, nie jest uwzględniane światło. Efektem wprowadzonego trójwymiarowego projektu może być przedstawienie aksonometrii z ukrytymi krawędziami lub z pokazanymi powierzchniami (wypełnionymi zgodnie z kolorystyką linii).


Plotowanie i drukowanie
To ostatni etap pracy nad rysunkiem. Pierwszą czynnością powinno być ustalenie parametrów wydruku, takich jak drukowany zakres rysunku, usytuowanie arkusza, grubości drukowanych linii, skala, treść nagłówka i stopki arkusza. Rzut, wykreślony w rzeczywistych wymiarach, zostanie przeskalowany lub dopasowany do określonego formatu papieru. Przeskalowane zostaną wszystkie elementy geometryczne rysunku, tekst i wymiary.
Na wydruku znajdzie się rysunek w zakresie przez nas ustalonym. Może to być obszar widoczny na ekranie, wcześniej zapisany widok, cały rysunek lub wybrany przez nas fragment. Ustawienia te możemy także zapisać w pliku i wykorzystać w następnych wydrukach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej