Polbud-Pomorze wstrzymał prace na S3 i obwodnicy Koszalina. Jest odpowiedź GDDKiA i reakcja prezesa

2024-03-11 12:29

Firma Polbud-Pomorze wstrzymała prace na dwóch odcinkach budowanych przez siebie dróg ekspresowych S3 i S6. Powodem jest brak współdziałania ze strony GDDKiA i zwłoki po jej stronie jako zamawiającego. Po oświadczeniu GDDKiA, jest odpowiedź prezesa zarządu Polbudu - Ryszarda Kaptura. - Czy mamy rozumieć, że zamawiającemu nie zależy na dokończeniu inwestycji?

Spis treści

  1. Polbud-Pomorze wstrzymał pracę na budowie S3 i obwodnicy Koszalina
  2. Polbud-Pomorze wskazuje problemy na budowie S3 i żąda dodatkowych pieniędzy
  3. Polbud-Pomorze: Podejmowaliśmy próby rozwiązania problemów. Bez skutku
  4. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 i według Polbudu brak współdziałania ze strony GDDKiA
  5. Co na zarzuty Polbud-Pomorze GDDKiA?
  6. Prezes zarządu Polbudu-Pomorze: Jestem szczerze zmartwiony sytuacją
  7. GDDKiA terminowo reguluje faktury, ale...
  8. Zarząd Polbudu wyraża nadzieję na zmianę postępowania GDDKiA i mediacje

Polbud-Pomorze wstrzymał pracę na budowie S3 i obwodnicy Koszalina

Polbud-Pomorze sp. z o.o., lider konsorcjów realizujących budowę odcinka S3 Dargobądz – Troszyn i budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód -1 marca wstrzymał roboty na tych inwestycjach. Jak informuje spółka w swoim oświadczeniu, decyzja wynika z utrzymującego się od kilku miesięcy braku współdziałania ze strony zamawiającego (GDDKiA) i zwłoki po jego stronie.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Polbud-Pomorze wskazuje problemy na budowie S3 i żąda dodatkowych pieniędzy

Jak podkreślają przedstawiciele Polbud-Pomorze objawiało się to m.in. na budowie S3 w odmowie waloryzacji wynagrodzenia spowodowanego nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym wzrostem cen i kosztów wykonania wywołanych pandemią wirusa SARS-CoOV-2 i wojną w Ukrainie oraz odmowie wydania polecenia zmian i wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy za wykonane roboty dodatkowe obejmujące gruntowną przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia spowodowaną tym, że warunki techniczne opublikowane podczas realizacji inwestycji były odmienne od informacji ujawnionych w dokumentacji przetargowej.

Polbud-Pomorze zarzuca też GDDKiA brak rozstrzygnięcia kwestii wydłużenia terminu ukończenia robót w związku z okresem niedostępności stali konstrukcyjnej spowodowanym wpływem wojny w Ukrainie oraz brak stanowiska co do przeszkody w realizacji robót na istniejącym obiekcie mostowym nad cieśniną Dziwną. Jak twierdzi wykonawca, na obiekcie tym brak jest możliwości zbudowania barier i ekranów przeciwhałasowych, które wymagane są przez dokumentację przetargową.

Polbud-Pomorze: Podejmowaliśmy próby rozwiązania problemów. Bez skutku

Z relacji firmy wynika, że kilkukrotnie podejmował on inicjatywę rozwiązania tych i dalszych problemów, jak twierdzi powstałych z przyczyn od niego niezależnych w toku realizacji tego kontraktu, lecz spotykał się z odmową ze strony GDDKiA.  Jednym z takich działań był fakt, że wykonawca  dwukrotnie występował z wnioskiem o mediację obejmującą wspomniane kwestie w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, na które GDDKiA nie wyrażała zgody.

W tej sytuacji wobec utrzymującej się postawy Zamawiającego konieczne stało się skorzystanie z uprawnienia do wstrzymania prac – informuje Polbud-Pomorze.

16-kilometrowy odcinek ekspresowej S3 Dargobądz- Troszyn Polbud -Pomorze buduje w konsorcjum z INTOP Szczecin, PRD Nowogard. Jest w nim liderem. To kontrakt o wartości 679,3 mln zł.

Otwarcie autostrady A2 na wschód od Warszawy jeszcze w tym roku, ale nie całej

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 i według Polbudu brak współdziałania ze strony GDDKiA

Z kolei na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa, która według zapewnień szczecińskiego oddziału GDDKiA, ma być udostępniona kierowcom pod koniec kwietnia tego roku, firma również kilkukrotnie wzywała GDDKiA do podjęcia współdziałania i usunięcia stanu zwłoki wynikającego m.in. z odmowy rozstrzygnięcia kwestii wydłużenia terminu zakończenia robót w wyniku zmiany i uzgodnienia regulaminu zamknięć torowych z PKP oraz wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót oraz odmowy zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia. Także w tym przypadku inicjatywy i propozycje wykonawcy nie spotkały się z żadną pozytywną reakcją GDDKiA. Tu również Polbud-Pomorze jest liderem w konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura.

Firma zastrzega jednak, że jest gotowa na dalsze rozmowy z GDDKiA.

Pomimo skorzystania z uprawnienia do wstrzymania prac wykonawca w obu kontraktach pozostaje otwarty na podjęcie konstruktywnych rozmów przez zamawiającego – pisze w oświadczeniu zarząd spółki Polbud-Pomorze.

Co na zarzuty Polbud-Pomorze GDDKiA?

Czy wstrzymanie robót na dwóch bardzo ważnych placach budów, oznacza, że terminy planowanych do oddania w tym roku odcinków dróg ekspresowychS3 i S6 nie zostaną ostatecznie dotrzymane?

Zapytaliśmy o to w szczecińskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Gdy kończy się okres przerwy zimowej, nie ma obowiązku prowadzenia robót budowlanych. Jednocześnie nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych, które były realizowane przez wykonawcę również w okresie zimowym, zwłaszcza wobec następującej obecnie poprawy warunków atmosferycznych. W sytuacji działań wykonawcy sprzecznych z kontraktem, czyli braku realizacji robót po 15 marca, GDDKiA będzie postępować zgodnie z warunkami kontraktu. Zaznaczmy, że z tytułu obecnego wstrzymania prac wykonawcy nie będzie przysługiwało wydłużenie czasu realizacji inwestycji - poinformowała w oświadczeniu GDDKiA, oddział w Szczecinie.

Jak informuje GDDKiA, konsorcja, których liderem jest Polbud Pomorze otrzymały na skutek zwiększenia limitów waloryzacji dodatkowe około 110 mln złotych na realizację S3 i S6. Natomiast dla całego sektora wykonawczego oznaczało to zwiększenie finansowania inwestycji drogowych o około 5 miliardów złotych. Wykonawcy inwestycji, konsorcja, których liderem jest Polbud Pomorze - występowali o dodatkowe zwiększenie finansowania nie wynikające z umów łączących obie strony. 

- Nie ma jakichkolwiek zaległości płatniczych GDDKiA wobec wykonawcy. Realizujemy płatności w terminach wcześniejszych niż wynika to z umowy. Zwykle następuje to w ciągu dwóch tygodni od złożenia faktury. Nie mamy też informacji o zaległościach generalnego wykonawcy wobec podwykonawców. Każdy podwykonawca składa oświadczenia o braku zaległości, takie dokumenty są załączone do faktury generalnego wykonawcy. Zaznaczmy, że w sytuacji wystąpienia zaległości, podwykonawcy są chronieni przez mechanizm bezpośrednich płatności i ewentualne zaległości generalnego wykonawcy są regulowane wówczas bezpośrednio przez GDDKiA z potrąceniem stosownej kwoty z wynagrodzenia generalnego wykonawcy - podaje GDDKiA.

Na kontraktach realizowanych przez konsorcja, których liderem jest Polbud Pomorze, obowiązywał wzorcowy wzór waloryzacyjny oparty o tzw. „koszyk waloryzacyjny”, z limitem poziomu waloryzacji 5 proc.  W 2022 roku podniesiono do +/-10 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto limitu poziomu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym tj. +/- 5 proc. poziomie. Na skutek tego w 2022 r. podpisano aneksy waloryzacyjne łącznie dla 119 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców. Z kolei w grudniu 2023 r sfinalizowano podpisywanie aneksów waloryzacyjnych z limitem +/-15 procent ZKK netto. W sumie GDDKiA podpisała 97 aneksów z 23 wykonawcami. - Służby GDDKiA jak i inżynierowie kontraktów stale nadzorują sytuację na kontraktach konsorcjów, których liderem jest Polbud Pomorze. Wpływ deklarowanego przez wykonawcę wstrzymania prac będzie sprawdzany, w szczególności na roboty na ścieżce krytycznej. W przypadku wydłużenia czasu wstrzymania robót poza przerwę zimową zostaną zastosowane odpowiednia działania kontraktowe - zapowiadają przedstaiwciele GDDKiA.

Prezes zarządu Polbudu-Pomorze: Jestem szczerze zmartwiony sytuacją

Jak przekazał nam Ryszard Kaptur, prezes zarządu Polbudu - Pomorze, konflikt pomiędzy firma a GDDKiA nie jest skomplikowany i raczej prosty do rozwiązania. Dotad jednak nikt z GDDKiA nie skontaktował się z wykonawcą.

- Jestem szczerze zmartwiony sytuacją związaną z zatrzymaniem prac na dwóch odcinkach dróg ekspresowych S3 i S6. Najbardziej boli mnie to, że konflikt pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie jest szczególnie skomplikowany.Mamy do rozwiązania ze strony Zamawiającego trzy proste sprawy: Nadmierny wzrost kosztów nie przewidzianych kontraktem związany z pandemią covid i wojną z Ukrainą, który powinien być zrekompensowany wykonawcyzgodnie z prawodawstwem polskim. i brak zapłaty za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego oraz brak określenia terminów zakończenia kontraktów pomimo ich bliskiego zakończenia. Wszystkie dokumenty dotyczące tych spraw zostały złożone zgodnie z kontraktem przez Wykonawcę i są w posiadaniu Zamawiającego. Dlatego niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że do tej pory nikt od strony Zamawiającego oraz Ministerstwa Infrastruktury nie skontaktował się z Wykonawcą. Do tej pory nie wykonano nawet najmniejszego telefonu nie mówiąc o zorganizowaniu spotkania. Czy jako wykonawcy mamy to rozumieć, że żadnej z wymienionych instytucji nie zależy na dokończeniu tak dalece zaawansowanych kontraktów? - pyta prezes Ryszard Kaptur w specjalnym oświadczeniu.

GDDKiA terminowo reguluje faktury, ale...

Lider konsorcjów wykonawców realizowanych budów odcinków dróg ekspresowych S3 i S6, w specjalnym memorandum dla prasy, potwierdza, iż co do zasady GDDKiA terminowo reguluje wynagrodzenie objęte wystawionymi przez wykonawców fakturami. Jednakowoż w najmniejszym stopniu nie wpływa to na zasadność zarzutów kierowanych wobec dotychczasowego kierownictwa Oddziału GDDKiA w Szczecinie, w szczególności co do zaniechań i braku wymaganego prawem, zasadami lojalności i uczciwością kupiecką współdziałania z wykonawcami, którego skutkiem może być nie tylko nieodwracalna szkoda wyrządzona polskim przedsiębiorstwom branży budowy dróg i ich pracownikom, ale także Skarbowi Państwa i interesowi publicznemu, wyrażającemu się jak najszybszą i gospodarną realizacją inwestycji.  Problem nie tkwi bowiem w regulowaniu faktur, które „pozwolono” wykonawcom wystawić, lecz w notorycznym opóźnianiu, a wielu kluczowych zakresach, w niezrozumiałej odmowie, uzgadniania, wystawiania i potwierdzania dokumentów, na podstawie których wykonawcy mogliby te faktury w ogóle wystawić! Prowadzi to do sytuacji, w której wykonawcy pozbawieni są możliwości naliczenia wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy wcześniej.

W konsekwencji z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że wartość należycie wykonanych a nierozliczonych robót w ramach Kontraktu pn. „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądz (z węzłem) – Troszyn” wynosi przynajmniej 19,8 miliona złotych netto zaś w ramach Kontraktu pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” - przynajmniej 9,2 milionów złotych netto. Podkreślenia wymaga, że powyższe dotyczy robót, których należyte wykonanie zostało potwierdzone stosownymi dokumentami kontraktowymi. Ponadto w ramach Kontraktu S6 nie zostały również rozliczone Koszty poniesione przez wykonawcę z tytułu realizacji inwestycji w przedłużonym czasie na ukończenie. Drugim, nawet istotniejszym nierozwiązanym problemem finansowym, jest zupełnie niezrozumiała obstrukcja w podjęciu choćby próby polubownych  negocjacji w sprawie zmiany rozkładu ciężaru ekonomicznego nieprzewidzianego wzrostu kosztów inwestycji. Utrzymywanie w tym zakresie zasady pokrywania przez inwestora (GDDKiA) jedynie połowy (50%) kosztu wzrostu cen materiałówi kosztów, jawi się jako racjonalne w sytuacji, gdy wzrost ten nie wykracza poza normalne ryzyko kontraktowe, definiowane prognozami opartymi na doświadczeniu i wiedzy z chwili zawierania kontraktu. Podkreślić tu należy, iż w okresie kilkunastu lat poprzedzających zawarcie feralnych kontraktów wzrost ceny i kosztów był w tym segmencie zupełnie nieistotny. 

Zarząd Polbudu wyraża nadzieję na zmianę postępowania GDDKiA i mediacje

W posumowaniu, lider wykonawców realizowanych budów odcinków dróg S3 i S6 wyraża nadzieję, iż zmiana stosunku i podejścia do polskich przedsiębiorstw budownictwa drogowego, stanie się w końcu udziałem także kierownictwa Oddziału GDDKiA w Szczecinie, które przynajmniej przystąpi do mediacji w sprawie zmiany rozkładu ciężaru nieprzewidzianego wzrostu cen w oparciu o analizę gospodarczą, której najwyraźniej dotąd zaniechano, a także umożliwi wykonawcom naliczenie wynagrodzenia za dawno już i należycie wykonane roboty dodatkowe, respektując podstawową zasadę uczciwości kupieckiej, ale i Prawa Zamówień Publicznych, iż to zamawiający finansuje własne inwestycje.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej