Zmiany w szkolnictwie zawodowym. Nowe zawody budowlane i szkoły branżowe

2017-06-01 15:01
Budownictwo. Zawody budowlane na rynku pracy
Autor: mat. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy   Wizyta w laboratorium Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Z wielkim trudem odradza się w Polsce szkolnictwo zawodowe. Pomysłów było już kilka, ale żaden nie przyniósł wymiernych dla rynku pracy efektów. Wraz z ostatnią reformą edukacji, pojawił się też pomysł Ministerstwa Edukacji na szkoły zawodowe, które  od 1 września 2017 zastapią szkoły branżowe.

Budownictwo. Zawody budowlane
Autor: mat. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Wizyta na placu budowy...

Z edukacyjnej mapy znikają nie tylko gimnazja, ale również szkoły zawodowe. Od 1 września 2017 w miejsce dotychczasowych 3-letnich zawodówek mają pojawić się 3-letnie branżowe szkoły I stopnia. Ale to nie koniec – od 2020 roku zaczną działać 2-letnie branżowe szkoły II stopnia. Od 2019 roku mają ruszyć 5-letnie technika. Takie rozwiązanie w szkolnictwie zawodowym ma w końcu spełnić oczekiwania współczesnego rynku pracy. Zgodnie z ideą takiego rozwiązania, młody człowiek po szkole branżowej ma mieć przede wszystkim rzeczywiste umiejętności zawodowe poparte praktyką, bo takie są obecnie potrzeby pracodawców.

Nowe zawody w szkołach budowlanych

W marcu 2017 minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nie uwzględnia ono jeszcze wszystkich planów MEN w obszarze szkolnictwa zawodowego, dotyczy nauki w klasach pierwszych branżowych szkół I stopnia, klasach pierwszych czteroletniego technikum oraz pierwszych semestrach szkół policealnych. W odniesieniu do szkół specjalizujących się w tematyce budowlanej, w rozporządzeniu tym ważne są klasyfikacje zarówno tych już istniejących zawodów jak również i nowych. Uwaga! W pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

Zobacz również: W polsce jest dziewięć zwodów budowlanych, wkrótce dojdą kolejne >>

Obowiązujące przepisy wprowadzają możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach (wybraliśmy te związane z budownictwem):
technik robót wykończeniowych w budownictwie (jako kontynuacja kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie);
• oraz w tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim jako pracownik pomocniczy stolarza lub ślusarza.

 

W rozporządzeniu wprowadzano także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów:
• zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem – technik budowy dróg,
• zawód technik dróg i mostów kolejowych – technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
• zawód technik urządzeń sanitarnych – technik inżynierii sanitarnej,
• zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – monter sieci i instalacji sanitarnych,
• zawód technik technologii ceramicznej – technik ceramik,
• zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych – operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Jak argumentuje MEN zmiany w strukturze zawodów uwzględniają m.in.: aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego.

Szkoła branżowa początkiem kariery zawodowej?

Drugie z nowych rozporządzeń – w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach również wchodzi w życie 1 września 2017. Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w tym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w:
a) klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia; b) klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum; c) semestrach pierwszych szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które mają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto, absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Rozporządzenie daje władzę właściwym ministrom wprowadzać do systemu oświaty możliwość kształcenia w nowych zawodach i wykreślania z listy tych, w których nauka jest nieuzasadniona.

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Wyodrębniono 8 takich obszarów:
1. administracyjno-usługowy (AU);
2. budowlany (BD);
3. elektryczno-elektroniczny (EE);
4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
6. turystyczno-gastronomiczny (TG);
7. medyczno-społeczny (MS);
8. artystyczny (ST).

W ramach każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: branżowa szkoła I stopnia, technikum, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna.
Podstawa programowa kształcenia w zawodach, w zakresie nowelizowanych zawodów, została opracowana w oparciu o wypracowane rekomendacje zespołów partnerów społecznych (przedstawiciele pracodawców i pracobiorców) przygotowane przez zespoły autorów i ekspertów z danych obszarów kształcenia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej