Fundacja rodzinna 2023 - ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje od 22 maja!

2023-05-22 9:25
Fundacja rodzinna 2023
Autor: Getty Images Fundacja rodzinna 2023 - ważna ustawa dla firm rodzinnych

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie w poniedziałek 22 maja. Co to jest fundacja rodzinna? Kto będzie mógł zostać fundatorem i założyć fundację rodzinną? Jak podkreślają ustawodawcy, nowe przepisy mają pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

Spis treści

 1. Fundacja rodzinna 2023 - ustawa weszła w życie 22 maja
 2. Co to jest fundacja rodzinna?
 3. Kto będzie mógł zostać fundatorem i założyć fundację rodzinną?
 4. Kto może zostać beneficjentem fundacji rodzinnej?
 5. Jak ma działać fundacja rodzinna?
 6. Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza
 7. Fundacja rodzinna a zachowek
 8. Fundacja rodzinna a podatki
 9. Jak założyć firmę rodzinną?

Fundacja rodzinna 2023 - ustawa weszła w życie 22 maja

26 stycznia 2023 Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja.

Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjenta. Czym jest fundacja rodzinna i jak ma działać, wyjaśniamy poniżej.

Firmy rodzinne dostały nowe przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne. Rozwiązanie ma znacząco ułatwić wprowadzanie zmian pokoleniowych w polskich firmach. Ustawa ma zapewnić utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie.

Co to jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest podmiotem, który ma osobowość prawną, a zakładany jest w celu gromadzenia majątku, zarządzania tym majątkiem i jego dystrybucji na rzecz beneficjentów.

Kto będzie mógł zostać fundatorem i założyć fundację rodzinną?

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji rodzinnej tworzonej w testamencie. Ze względu na obowiązujące zasady sporządzania testamentów, fundacja rodzinna ustanawiana w testamencie będzie mogła mieć tylko jednego fundatora.

Kto może zostać beneficjentem fundacji rodzinnej?

Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać:

 • osoba fizyczna,
 • organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Jak ma działać fundacja rodzinna?

Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celu, dla którego została ona powołana. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnianie środków do życia dla członków najbliższej rodziny.

Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie należące do fundatora albo fundatorów, w tym przede wszystkim udziały i akcje spółek. Fundator musi przekazać fundacji rodzinnej majątek warty co najmniej 100 000 zł (fundusz założycielski).

Fundacja rodzinna a działalność gospodarcza

Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, ale w określonym zakresie. Otóż będzie mogła prowadzić działalność polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Fundacja rodzinna a zachowek

W nowych przepisach dostosowane zostaną również zasady ustalania zachowku. Będą one bardziej elastyczne niż dotychczas, np. osoba uprawniona będzie mogła zrzec się prawa do zachowku. Dopuszczone zostanie rozłożenie zachowku na raty, odroczenie terminy jego płatności, a nawet – w uzasadnionych przypadkach – jego obniżenie. Co więcej beneficjent, który jest jednocześnie uprawniony do zachowku, będzie mógł otrzymać tylko jedno z tych świadczeń.

Fundacja rodzinna a podatki

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie). Fundacja rodzinna będzie płacić CIT 15% pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom (brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji). Beneficjenci będący osobami fizycznymi, jako podatnicy PIT, będą zwolnieni z podatku, jeśli będą fundatorem oraz jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą (najbliższa rodzina). Pozostali zapłacą 15% PIT. Beneficjenci będący organizacjami pozarządowymi będą płacić CIT na dotychczasowych zasadach, w tym będą mogli skorzystać z obowiązującego zwolnienia przedmiotowego.

Jak założyć firmę rodzinną?

Aby założyć firmę rodzinną należy wykonać pięć kroków:

 • Złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 • Sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
 • Przekazanie majątku na fundusz założycielski.
 • Ustanowienie organów fundacji rodzinnej.
 • Wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Źródło: gov.pl, Twitter

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej