Dopłaty bezpośrednie 2023 - nabór wniosków przedłużony! Jakie stawki do hektara, ekoschematy?

2023-05-15 21:46
Dopłaty bezpośrednie 2023
Autor: Getty Images Dopłaty bezpośrednie 2023 - jakie stawki do hektara w nowym roku? Do kiedy wnioski w 2023 - nowy termin

Dopłaty bezpośrednie 2023 - do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 670 tys. rolników. Rolnicy mogą skorzystać z wyższych dopłat i zapowiadanych od dawna ekoschematów. Teraz termin składania wniosków został wydłużony. Ile dopłaty do hektara w 2023? Jakie warunki musi spełnić rolnik, aby dostać dofinansowanie? Do kiedy można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023?

Spis treści

 1. Do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023?
 2. Dopłaty bezpośrednie - jakie będą dopłaty do hektara w 2023?
 3. Jakie dopłaty bezpośrednie po 2023 roku?
 4. Szacunkowe stawki płatności bezpośrednich od 2023 do 2027 - tabela
 5. Dopłaty bezpośrednie - dla kogo? Jakie warunki musi spełnić rolnik?
 6. Dopłaty bezpośrednie 2023 - zmiany
 7. Ekoschemat "Rolnictwo węglowe" - nowy rodzaj płatności bezpośrednich 2023
 8. Ekoschemat „Dobrostan zwierząt”

Do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023?

W 2023 roku przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 marca 2023. Wnioski o przyznanie płatności można składać tylko przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 złożyło 670 tys. rolników. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca

Dokumenty będzie można dostarczyć również po 30 czerwca, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1%. Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 17 lipca 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1% za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 25 lipca 2023 r.

Dopłaty bezpośrednie - jakie będą dopłaty do hektara w 2023?

W 2023 roku stawka płatności podstawowej w Polsce ma wynieść około 116 EUR/ha. Wobec tego będzie wyższa od stawki jednolitej płatności obszarowej (JPO) w 2022 roku, która wynosi około 107 EUR/ha.

Czytaj też:

Jakie dopłaty bezpośrednie po 2023 roku?

Według szacunków wysokość stawki podstawowej dopłat bezpośrednich w Polsce będzie rosła z roku na rok. W  2026 roku może wynieść nawet około 120 EUR/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha).

Rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Szacunkowe stawki płatności bezpośrednich od 2023 do 2027 - tabela

Rodzaj płatności

2023 2024 2025 2026 2027* Średnio lata 2023-2027

Płatności podstawowe (EUR/ha)

115,83

117,07 118,45 119,77 106,29 115,47

Płatności redystrybucyjne (EUR/ha)

39,10 

39,45 39,80 40,15 35,71 38,84

Płatności dla młodych rolników (EUR/ha)

60,57

59,96 58,12 59,44 64,90 60,60

Wsparcie dochodów związane z produkcją do

(EUR/ha)

     

                          

                                                                                                               

krów

94,94 95,79   96,64  97,49 86,71 94,31

młodego bydła

74,21 74,87  75,53 76,20   67,77 73,72

owiec

25,35 25,57   25,80 26,03 23,15 25,18

kóz

11,08 11,18 11,27 11,37 10,12 11,00

buraków cukrowych

300,75 300,75 300,75 300,75 274,68 295,54

chmielu

429,00 432,84 436,67 440,51 391,81 426,17 

lnu

100,06 100,96 101,85 102,75 91,39 99,40

konopi włóknistych

29,03 29,29 29,55  29,81 26,52 28,84

pomidorów

550,00 550,00 550,00 550,00 502,31 540,46

truskawek

267,36 269,75 272,14 274,53 244,18 265,59

ziemniaków skrobiowych

245,41 247,61 249,80 252,00   224,14 243,79

roślin pastewnych

101,88 102,79 103,70 104,61 93,04 101,20

roślin strączkowych na nasiona

198,36 202,23 206,09 209,95 181,17 199,56

*Stawki jednostkowe w 2027 r. obniżone ze względu na brak przepisów umożliwiających przesunięcie środków z II na I Filar

Dopłaty bezpośrednie - dla kogo? Jakie warunki musi spełnić rolnik?

Wymagania, jakie musi spełnić rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie w 2023 roku to:

 • obszar gospodarstwa jest nie mniejszy niż 1 ha,
 • w przypadku rolników posiadających mniej niż 1 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, min. kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200 EUR.

Rolnik musi mieć prawo do użytkowania gruntów (tytuł prawny), do których ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich na dzień 31 maja roku, w którym składa wniosek. Dokumentuje to przedstawiając np. tytuł własności czy umowę dzierżawy, w tym umowę ustną.

Ważne! Płatności bezpośrednie oraz płatności ONW od 2023 roku będą przyznawane wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo, czyli takim, których kwota płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie przekracza 5 tys. EUR. Jeżeli kwota płatności bezpośrednich przekracza 5 tys. EUR rolnik jest uznawany za aktywnego, jeżeli nie prowadzi żadnej z działalności wymienionej na negatywnej liście, czyli nie administruje portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi oraz nie świadczy usług przewozu kolejowego lub usług w zakresie obrotu nieruchomościami.

Jednak nawet w przypadku przekroczenia kwoty 5 tys. EUR rolnik może zostać uznany za aktywnego jeżeli udokumentuje, że:

 • jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie,
 • roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub
 • główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej (w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą).

Dopłaty bezpośrednie 2023 - zmiany

 • Płatność podstawowa (BISS) zastąpi dotychczasową Jednolitą Płatność Obszarową (JPO). Będzie przysługiwała rolnikom aktywnym zawodowo, którzy spełniają minimalne wymagania. Brak redukcji płatności (cappingu), czyli ograniczania od pewnej kwoty.
 • Płatność redystrybucyjna (CRISS) będzie przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach posiadających maksymalnie 300 ha. Dotychczas była przyznawana dla wszystkich gospodarstw, z wyjątkiem tych o powierzchni od 1 do 3 ha oraz do max. 27 ha. Ponadto zwiększony został poziom finansowania płatności redystrybucyjnej do ok. 11,57% rocznej koperty płatności bezpośrednich (aktualnie na ten cel Polska przeznacza 8,3%).
 • Płatność dla młodych rolników będzie przysługiwała młodym rolnikom posiadającym wykształcenie na poziomie ponadpodstawowym lub 3-letni staż pracy w rolnictwie, bez limitu powierzchniowego na gospodarstwo. Dotychczas obowiązywał limit 50 ha.
 • Płatności w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją - bez zmian, w 13 sektorach tj: dopłaty do młodego bydła, krów, owiec, kóz, roślin strączkowych na nasiona, roślin pastewnych, chmielu, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, truskawek, lnu oraz konopi włóknistych.

Ekoschemat "Rolnictwo węglowe" - nowy rodzaj płatności bezpośrednich 2023

Ekoschematy czyli "Rolnictwo węglowe" to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich (17,33 mld euro).

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

 • obszarami z roślinami miododajnymi
 • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
 • biologiczną ochroną upraw
 • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
 • dobrostanem zwierząt
 • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

Na czym polega "Rolnictwo węglowe"?

„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” ma wspierać działania, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują dwutlenek węgla z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. Mają być one realizowane w ramach 8 praktyk:

 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 • zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą.

Do każdej z praktyk przypisano odpowiednią liczbę punktów. Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie co najmniej takiej liczby punktów (minimalna liczba), która odpowiada równowartości punktów, jaką rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt”

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” obejmie świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy. Będzie on kontynuacją wdrażanego w ramach PROW 2014–2020 działania „Dobrostan zwierząt”, ale zostanie rozszerzony o bydło, kurczęta brojlery oraz indyki. W ekoschemacie będzie wiele działań szczegółowych, za które rolnik będzie otrzymywał określoną liczbę punktów. Im więcej działań zastosuje, tym więcej uzyska punktów, a to oznacza wyższą dopłatę.

Źródło: gov.pl; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej