PNI – spółka Budimeksu oficjalnie w upadłości

2012-09-14 13:22
PNI w upadłości układowej
Autor: PNI

Sąd przychylił się do wniosku PNI (Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury), spółki należącej do Budimeksu SA, i 13 września ogłosił upadłość firmy z możliwością zawarcia układu. Spółka chce spłacić swoich wierzycieli w ośmiu ratach, z których ostatnia ma być wypłacona w marcu 2015.

Sąd zgodził się na propozycję pozostawienia zarządu własnego PNI, i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach wyznaczył sędziego komisarza oraz nadzorcę sądowego.

W przyjętym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o upadłość PNI zaproponowało podział swoich wierzycieli na siedem grup, w zależności od kwot, które firma jest winna.
Pierwsza grupa do wierzytelności do 20 000 zł, w kolejnych są to kwoty: druga od 20 000 - 100 000 zł, trzecia 100 000 - 1 000 000 zł, czwarta to wierzytelności powyżej 1 000 000 zł (z wyjątkiem wierzycieli grup 5, 6 i 7). Grupa piąta to zaległości w stosunku do Budimeksu, szóstą jest wierzyciel z tytułu zobowiązań niepieniężnych – PKP PLK (dawny właściciel PNI), zaś grupą siódmą są wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.

Dla wymienionych grup wierzycieli opracowano następujące propozycje układowe:
- grupa 1 dostanie 100% wartości wierzytelności,
- grupa 2 będzie miała zredukowane należności o 10%,
- grupa 3 i 7 otrzyma 80% wartości wierzytelności,
- grupa 4 będzie miała zredukowane spłaty o 30%,
- grupa 5 dostanie 60% wierzytelności,
- grupa 6 która ma wierzytelności niepieniężne, zostałyby objęta restrukturyzacją polegającą na przekształceniu stosunków prawnych łączących PNI z PKP PLK, wynikających z czterech kluczowych dla PNI umów (umowy te realizowane są w ramach konsorcjum, a więc zaproponowany układ wymaga pozytywnej opinii poszczególnych partnerów).

Pozostałe wierzytelności, w tym pracownicze (niezaliczone do grupy 7), wierzytelności publiczno-prawne i z tytułu funduszy specjalnych PNI zamierza uregulować w pełnym zakresie. Wierzytelności z tytułu umów leasingowych maszyn i środków transportu będą regulowane zgodnie z zawartymi umowami. PNI proponuje swoim wierzycielom umorzenie należności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności głównych. Spłata wierzycieli ma być zrealizowana w 8 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego okresu, począwszy od kwartału w którym nastąpiło zatwierdzenie układu. PNI zaplanował spłatę swoich długów do końca marca 2015.

Miejmy nadzieję, że PNI, spółce w 100% zależnej od Budimeksu, uda się zrealizować plan układowy i nie podzieli losów Hydrobudowy Polska, która musiała zamienić upadłość układową na upadłość z likwidacją majątku, zwalniając przy tym 90% załogi...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej