Mercor: rekordowa dynamika wzrostu wyników

2008-05-20 17:17

Przychody Grupy Mercor w pierwszym kwartale 2008 roku, uwzględniając przejętą w lutym 2008 r. hiszpańską Tecresę, wzrosły do 82,6 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu niemal 53% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Jeszcze szybciej rosły skonsolidowane zyski. Wynik operacyjny zwiększył się o 135% trzykrotnie i sięgnął 12,26 mln zł, a zysk netto wzrósł niemal czterokrotnie, do 7,26 mln zł.

Grupa Mercor zanotowała w pierwszym kwartale 2008 roku zdecydowany wzrost wyników finansowych oraz rentowności. Dynamika sprzedaży sięgnęła niemal 53% uwzględniając przejętą w lutym 2008 roku hiszpańską firmę Tecresa. Bez akwizycji dynamika przychodów przekroczyła 33%. Przyczynił się do przede wszystkim niemal 30% wzrost na rodzimym rynku Grupy, czyli w Polsce, Czechach i Słowacji oraz przejęcie hiszpańskiej Tecresy. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach produktowych. Rozwija również eksport w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie na Ukrainie. Na tym rynku sprzedaż o ponad 400% utrzymała się na stabilnym poziomie.

Szczegółowe wyniki Grupy Mercor po I kw. 2008 r.
w mln zł I kw. 2008 I kw. 2008 (bez Tecresy) I kw. 2007 Dynamika wzrostu z Tecresa Dynamika wzrostu bez Tecresy
przychody ze sprzedaży 82,6 71,9 54,0 +52,9% +33,1%
EBITDA 12,25 10,2 5,20 +135,5% +95,9%
EBIT 10,07 8,03 3,36 +199,7% +138,9%
marża EBIT w % 12,0 11,0 4,0 - -
zysk netto 7,26 5,83 1,9 +279,5% +204,9%
marża netto w % 9,0 8,0 2,0 - -

Zyski grupy rosły w omawianym okresie w rekordowym tempie. Zysk operacyjny o niemal 200% (139% bez Tecresy), a zysk netto o niemal 280% (ponad 200% bez Tecresy). Rentowność operacyjna wzrosła do 12% (11% nie uwzględniając Tecresy) wobec 4% rok wcześniej. Z kolei marża na poziomie netto zwiększyła się z 2% w I kw. 2007 do 9% obecnie (8% bez Tecresy).

Dane finansowe Tecresy
w I kw. 2008 r.
w mln zł I kw. 2008 I kw. 2007
przychody 23,34 23,27
EBIT 4,36 4,12
EBITDA 4,49 4,25
zysk netto 3,0 2,7

Dynamiczny rozwój Grupa osiąga dzięki silnemu popytowi na produkty spółki oraz dotychczasowym przejęciom. Grupa poprawia swoją pozycję negocjacyjną na silnie rosnącym rynku, czego efektem wzrost skuteczności działań handlowych. W lutym 2008 roku Mercor sfinalizował przejęcie hiszpańskiej firmy Tecresa. Jest to producent natryskowych i płytowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spodziewane jest osiąganie korzyści z tej akwizycji w postaci wysokiego efektu synergii, jak w przypadku wcześniejszego przejęcia czeskiego Hasilu. Warto zaznaczyć że, oferta produktowa Tecresy idealnie uzupełnia profil Grupy Mercor. Ponadto Grupa może realizować efektywny model sprzedaży typu cross-selling. Akwizycja zapewniła również uzyskanie nowego kanału dystrybucji i geograficzne rozszerzenie rynków zbytu.

Kolejne przejęcie  
Mercor kontynuuje strategię rozwoju poprzez przejęcia - 14 maja 2008 Spółka podpisała umowę z BEM Budniccy spółka jawna, która zakłada nabycie 100% udziałów w przekształconej spółce, w następujący sposób:
- 53,3% udziałów za płatność gotówkową - za kwotę 66,6 mln zł. Cena może zostać zwiększona o premię o wartości do 10 000 000 zł, za osiągnięcie przez spółkę zysku netto za rok 2008 w zakresie od 7 650 000 zł do 8 289 000 zł. Premia za osiągnięcie zysku netto na poziomie 8 289 000 zł będzie wiązała się z wypłatą premii o wartości 10 000 000 zł;
- 46,7% udziałów w zamian za 9,091% akcji Mercor SA.
Źródłem finansowania nabytych udziałów będą środki własne spółki oraz kredyty bankowe.
Po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej spółką będą kierowali panowie Paweł Brudnicki oraz Mariusz Brudnicki, dotychczas współzarządzający spółką.
Zobowiązanie stron do realizacji transakcji oraz podpisania umowy sprzedaży udziałów spółki uzależnione jest od spełnienia następujących warunków zawieszających:
- rejestracja przekształcenia BEM Brudniccy spółka jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Mercor kontroli nad spółką;
- zarejestrowanie przez właściwy sąd rejonowy zmian w Statucie Mercor SA upoważniającą Zarząd Mercor do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważniające Zarząd Mercor SA, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia prawa poboru dla akcji nowej emisji (przy czym akcje nowej emisji mogą zostać wydane w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji lub udziałów podmiotu nabywanego przez Mercor);
- powtórzenie przez sprzedających oświadczeń i zapewnień zawartych w umowie;
- wykonanie przez sprzedających ich zobowiązań zawartych w umowie do wykonania których zobowiązani są przed zamknięciem transakcji.
Jeżeli do daty granicznej, określonej w umowie, Mercor nie uzyska zgody Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź nie nastąpi rejestracja zmian w Statucie spółki, Strony dokonają transakcji w strukturze tymczasowej, w ramach której sprzedający dokonają zbycia na rzecz Mercor SA 68 184 udziałów spółki stanowiących 35% kapitału zakładowego oraz reprezentujących 35% głosów na zgromadzeniu wspólników w zamian za wynagrodzenie pieniężne w kwocie 43 750 000 zł. Pomimo wprowadzenia struktury tymczasowej intencją stron jest nabycie 100% udziałów. W związku z tym strony zobowiązały się wzajemnie do podjęcia wszelkich działań w celu pełnej realizacji transakcji po wprowadzeniu struktury tymczasowej.

Wyniki finansowe BEM
w mln zł I kw. 2008 I kw. 2007
przychody 23,34 23,27
EBIT 4,36 4,12
EBITDA 4,49 4,25
zysk netto 3,0 2,7

BEM Brudniccy jest producentem drzwi stalowych, drewnianych oraz ścianek przeciwpożarowych i bezklasowych. Zakład produkcyjny BEM znajduje się w Płocku, natomiast montaż realizowany jest przez mobilną, wykwalifikowaną kadrę montażową BEM. Firma istnieje od 1984 roku, na koniec 2007 roku zatrudniała ponad 450 osób. Jej realizacje obejmują wiele znaczących inwestycji (przede wszystkim budynki użyteczności publicznej bądź mieszkalne), m.in.: Rondo 1, Domoteka, Hotel Hilton, Złote Tarasy, Galeria Bałtycka, Galeria Pestka, PKN Orlen Płock, Canal Plus Cyfrowy i wiele innych.

Przejęcie BEM pozwoli na uzyskanie znaczących synergii w obszarze sprzedaży systemów oddzieleń przeciwpożarowych, jak również na optymalizację zaopatrzenia i wykorzystania mocy produkcyjnych.

"Konsekwentnie realizujemy zapowiedzi z oferty publicznej, kontynuując strategię akwizycji. Przejęcie BEM oznacza dla nas dodatkowe wzmocnienie naszej pozycji na rynku polskim. Widzimy wiele potencjalnych efektów synergii wynikających z przejęcia, m.in. możliwość optymalizacji zaopatrzenia i wykorzystania mocy produkcyjnych, czy synergie w obszarze sprzedaży systemów oddzieleń przeciwpożarowych. Dzięki przejęciu BEM umacniamy swoją pozycję w gronie europejskich liderów branży. Jestem przekonany, że dalsza konsolidacja naszej branży w Europie jest nieunikniona. Nasza obecna pozycja na rynku pozwoli nam być jej aktywnym podmiotem." - powiedział Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor SA.

"Pierwszy kwartał był naprawdę imponujący. Świetnie dostosowana do potrzeb klientów oferta Grupy oraz korzystne czynniki rynkowe sprawiły, że akcjonariusze naszej firmy mogą czuć się usatysfakcjonowani. Spodziewam się utrzymania tego trendu w kolejnych kwartałach." - zapowiada Grzegorz Lisewski, pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Mercor SA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej