AEL: wzrosty i straty

2009-08-17 12:01
Capital Art Apartments
Autor: materiały od: Lighthouse Consultants

Atlas Estates Limited, spółka deweloperska i inwestycyjna działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, 14 sierpnia 2009 r. opublikowała śródroczne wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2009 r.

Wybrane dane finansowe

 • Wzrost przychodów do 24,7 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 21,1 mln euro);
 • Strata z działalności operacyjnej: 17,9 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 5,5 mln euro); 
 • Zysk z działalności operacyjnej, bez uwzględnienia zmian wartości nieruchomości inwestycyjnych i wysokości rezerw na zapasy: 3,1 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 0,7 mln euro);
 • Skutkiem dalszego osłabienia walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej niezrealizowane straty z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku zysków i strat (RZiS) wyniosły 9,8 mln euro (w 2008 r. dodatnie różnice kursowe wykazane w RZiS przyniosły zysk 6,3 mln euro). Taką samą wartość (9,8 mln euro) miały straty z tytuły różnic kursowych wykazane w rezerwach (w 2008 r.: dodatnie różnice kursowe zapewniły zysk 9,9 mln euro) za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca – niezrealizowane różnice kursowe są związane z aktywami i zobowiązaniami pieniężnymi denominowanymi w walutach obcych, np. kredytami bankowymi, które przeliczane są wg kursów obowiązujących w dniu bilansowym; 
 • Wartość Aktywów Netto na akcję: 2,60 euro (31 grudnia 2008 r.: 3,68 euro);
 • Skorygowana Wartość Aktywów Netto na akcję: 3,35 euro (31 grudnia 2008 r.: 4,42 euro); 
 • Wartość kredytów bankowych na 30 czerwca 2009 r.: 252 mln euro (na 30 czerwca 2008 r.: 221 mln euro); 
 • Trwające renegocjacje warunków finansowania dłużnego w okresie trudnej sytuacji na rynkach kredytowych.

Wybrane informacje operacyjne

 • Prace budowlane związane z obiektami Platinum Towers i Capital Art Apartments w Warszawie przebiegają zgodnie z harmonogramem i w ramach przyjętych budżetów – przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2009 r.; 
 • W 2009 r. w ramach przedsprzedaży nabywców znalazło łącznie 51 mieszkań w Warszawie; 
 • W ramach realizacji pierwszego etapu zespołu apartamentowców Capital Art Apartments sfinalizowano transakcje sprzedaży 182 lokali (spośród wszystkich 219). Przychody z tego tytułu wyniosły w I półroczu 2009 r. 9,2 mln euro; 
 • Spadek poziomu wykorzystania pokoi hotelowych w wyniku ograniczenia podróży służbowych – ścisła kontrola kosztów zapewnia jednak spółce utrzymanie marż operacyjnych na niezmienionym poziomie; 
 • Ograniczenia na rynku kredytowym w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pomoc finansowa udzielona Węgrom i Rumunii przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 
 • W Polsce nadal przewiduje się wzrost PKB w 2009 r., świadczący o dużej odporności polskiej gospodarki na kryzys na tle innych państw europejskich.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej