Współczynnik przenikania ciepła okna. Jaki współczynnik Uw wymagany jest dla ciepłych okien?

2018-03-13 12:57
Ucieczka ciepła przez okna
Autor: ThinkstockPhotos Przez okna domu może uciekać nawet do 40 % ciepła. Współczynnik przenikania ciepła to najważniejszy parametr charakteryzujący okno

Współczynnik przenikania ciepła okna Uw to jeden z podstawowych parametrów okien, ponieważ charakteryzuje izolacyjność cieplną. Dokładnie, współczynnik przenikania ciepła okna określa ilość ciepła przepływającego przez metr kwadratowy okna, przy różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, wynoszącej 1 K. Im wartość współczynnika przenikania ciepła jest niższa, tym cieplejsze okno.

Z artykułu dowiesz sie:

  • Współczynnik przenikania ciepła okna - definicja
  • Współczynnik przenikania ciepła okna - jak obliczyć
  • Współczynnik U okna w warunkach technicznych

Współczynnik przenikania ciepła okna - definicja

Współczynnik przenikania ciepła okna Uw wskazuje ilość energii przenikającej w jednostce czasu przez okno o określonej powierzchni przy określonej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m²·K). Definicję tę można zapisać wzorem:

W = Uw · h · m· ΔT,

gdzie: 

W - ilość ciepła przepływającego przez okno,

Uw - współczynnik przenikania ciepła,

h - czas badania,

m2 - powierzchnia okna, 

Δ T - różnica temperatur w ºC. 

Patrz też: Jaki współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi? - spór producentów

Współczynnik przenikania ciepła okna - jak obliczyć

Właściwe obliczenie współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10077-1, należy do zadań jednostek notyfikowanych, realizowanych w ramach procedur badań. Dopuszcza się jednak (norma PN-EN 14351-1), aby obliczeń współczynnika przenikania ciepła dokonywali sami producenci okien i drzwi, pod warunkiem, że podstawy, na których oparto obliczenia były sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Aby prawidłowo ustalić współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki:

  • współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej
  • współczynnik przenikania ciepła profili ościeżnicy i skrzydła,
  • liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą.

Współczynnik przenikania ciepła okna można wyliczyć wg wzoru:

                  ∑Ag · Ug + ∑Af · Uf + ∑lg · Ψg
   U w  =  ---------------------------------------
                             ∑Ag + ∑Af

gdzie:

Ag - pole powierzchni szyby
Ug - Współczynnik przenikania ciepła oszklenia
Uf - współczynnik przenikania ciepła ramy
Af - pole powierzchni ramy
Ψg - liniowy współczynnik przenikania
lg - długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą
A - całkowite pole powierzchni okna, (Ag + Af)

Ważne
Współczynnik Uw jest wypadkowym współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna. Na jego wartość mają wpływ parametry poszczególnych elementów konstrukcji okna: pakietu szyb (Ug), profili (Uf), rodzaju ramki dystandowej między szybami. Parametry izolacyjne okien zależą od zastosowanych przez producenta rozwiązań: liczby i szerokości komór w profilu, rodzaju wzmocnień, liczby tafli szkła. Duży wpływ na izolacyjność cieplną ma również montaż - musi być przeprowadzony przez fachowców, zgodnie z wytycznymi - tzw. ciepły montaż okien. 
Profile okienne
Autor: ThinkstockPhotos Na wartość współczynnika przenikania ciepła okna składają się parametry cieplne poszczególnych elementów okna: profili (Uf), pakietu szybowego (Ug) oraz wartość tzw. mostka termicznego przy styku szyby z ramą (Ψ). W praktyce właściwości te zależne są od zastosowanych przez producenta rozwiązań i części składowych okna: m.in. rodzaju wzmocnień, liczby i szerokości komór w profilu, liczby tafli szkła, rodzaju ramki dystansowej

Współczynnik U okna w warunkach technicznych

Wymagania dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi balkonowych, jak również drzwi zewnętrznych wynikają z treści pkt. 1.2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien (także drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych) nie mogą być większe od wartości podanych w tabeli.  

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U maks.
[W/m2·K]
 od 1 stycznia 2017  od 1 stycznia 2021

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe oraz powierzchnie przezroczyste nieotwieranlne


a) przy tj ≥16ºC
b) przy tj <16ºC

 

 

 

 

 1,1
 1,6

 

 

 

 

0,9
1,4

 Okna połaciowe

a) przy tj ≥16ºC
b) przy tj <16ºC


1,3
1,6


1,1
1,4
Okna w ścianach wewnętrznych, oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego                           

1,3


1,1 
 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi o nieogrzewanymi   1,5  1,3
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej