Skuteczne ocieplanie domu. Dlaczego tylko ocieplanie domu kompletnym systemem ETICS daje pewność?

2020-03-17 14:45
Osiedle mieszkaniowe systemy ocieplen
Autor: Getty Images Warunkiem uzyskania najlepszych efektów ochrony cieplnej i estetyki budynku jest poprawne zastosowanie systemu ociepleń, zgodnie z projektem i zaleceniami producenta

Systemy ociepleń ETICS są obecnie najczęściej stosowaną metodą ocieplania domu. Swoją popularność zawdzięczają licznym zaletom, m.in. efektywności ochrony termicznej ścian zewnętrznych, trwałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych. Dlaczego tylko ocieplanie domu kompletnym systemem ETICS gwarantuje skuteczność?

Artykuł jest częścią akcji specjalnej TERMOMODERNIZACJA, w której przekonujemy, jak ważne jest kompleksowe do niej podejście.

Systemy do ocieplania domu ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems), czyli złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, to zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową.

Z czego składa się system ocieplania domu ETICS?

W skład kompletnego systemu ocieplania domu wchodzą:

 • zaprawy lub masy klejące - stanowią warstwę przytwierdzającą materiał termoizolacyjny do podłoża (ściany zewnętrznej budynku); powinny charakteryzować się odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, jednorodnością materiału i dobrymi parametrami roboczymi, wysoką przyczepnością do podłoża i materiałów izolacyjnych, szybkością wiązania i łatwością aplikacji;
 • materiały termoizolacyjne - np. płyty ze styropianu (EPS), wełny mineralnej (MW), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), piany poliuretanowej (PIR lub PUR), szkła piankowego czy piany fenolowej (PF); poszczególne rodzaje materiałów termoizolacyjnych różnią się m.in. ciężarem, gęstością, przepuszczalnością pary wodnej, nasiąkliwością wodą, odpornością na działanie ognia i czynników chemicznych, parametrami akustycznymi, a także ceną;
 • elementy mocujące mechanicznie - profile, kotwy czy łączniki; dobierane pod względem rodzaju podłoża tak, żeby zapewnić stabilność mocowania płyt izolacji termicznej; ich długość dobierana jest w zależności od rodzaju podłoża, a układ powinien wynikać z projektu termoizolacji uwzględniającego powstawanie mostków cieplnych w miejscach mocowań łączników tradycyjnych;
 • warstwy zbrojące – poprawiają właściwości mechaniczne systemu tynkowego; wykonywane są z siatki z włókna szklanego zatopionej w zaprawie lub masie klejącej; odpowiednio dobierając rodzaj siatki można zwiększyć przenoszone przez nią obciążenia co pozwala np. zastosować kamienną okładzinę elewacyjną;
 • wyprawy tynkarskie – stanowią warstwę wykończeniową najbardziej narażoną na działanie czynników zewnętrznych; chronią przed wpływem warunków atmosferycznych; wraz z warstwą zbrojącą odpowiadają za odporność na uszkodzenia mechaniczne; powinny gwarantować ochronę przez mikroorganizmami; zapewniają efekt wizualny; w zależności od rodzaju przed ułożeniem może wymagać zastosowania środka gruntującego, a po aplikacji malowania odpowiednią farbą elewacyjną (np. tynki mineralne);
 • preparaty gruntujące – ich zastosowanie może być wymagane przed aplikacją tynku; zwiększają przyczepność międzywarstwową i ujednolicają nasiąkliwość podłoża wyrównując wysychanie tynku na całej powierzchni;
 • farby elewacyjne – zwiększają odporność systemu ociepleń na działanie czynników szkodliwych np. promieniowanie UV, nasiąkliwość wodą, rozwój mikroorganizmów; stanowią dopełnienie systemu nadając ostateczny wygląd elewacji;
 • materiały uzupełniające – np. kity, taśmy narożnikowe lub wypełniające złącza.

Warunkiem uzyskania najlepszych efektów ochrony cieplnej i estetyki budynku jest poprawne zastosowanie systemu ociepleń, zgodnie z projektem i zaleceniami producenta. Zobacz, jak wygląda montaż systemu ocieplenia Multipor ETICS w filmie instruktażowym. Zasady instalacji systemu ociepleń są bardzo zbliżone do ogólnych zasad montażu. Jednak, podobnie jak w przypadku każdego systemu, warto się stosować do wytycznych producenta.

System ocieplania domu jest wyrobem budowlanym - co to znaczy?

System ETICS wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw kilku kompatybilnych składników, które po połączeniu mogą zostać na stałe wmontowane w obiekt budowlany stanowi wyrób budowlany. W związku z tym podlega on regulacjom prawnym dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania. Dowodem na ich spełnienie jest znak europejski CE (obowiązujący na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub krajowy B.

Aby uzyskać takie oznaczenie przed wprowadzeniem na rynek produkt w określonym układzie elementów podczas rygorystycznych testów laboratoryjnych musi spełniać wymogi odpowiednich norm. Znak CE na podstawie rozporządzenia CPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wraz ze zmianami) można nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z aktualną normą zharmonizowaną lub po wystąpieniu o Europejską Ocenę Techniczną.

Oznakowanie znakiem budowlanym B (Dz.U.18.1233) mogą uzyskać produkty zgodne z aktualną normą krajową lub po wystąpieniu i otrzymaniu Krajowej Oceny Technicznej.

W przypadku systemu ocieplania domu może to nastąpić wyłącznie w odniesieniu do kompletnego zestawu wyrobów wchodzących w jego skład.

Ponadto producenci opisanych wyrobów muszą odpowiednio zadeklarować ich właściwości użytkowe wydając:

 • Deklarację Właściwości Użytkowych i Certyfikat Zgodności w przypadku znaku CE;
 • Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych praz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w przypadku znaku B.

Powyższe dokumenty potwierdzają badania konkretnej konfiguracji elementów składowych tworzących jeden system m.in. pod względem:

 • wzajemnej reakcyjności poszczególnych składników chemicznych;
 • spójności warstw i odporności na ich odspajanie;
 • paroprzepuszczalności całego układu;
 • zdolności hydrofobowych;
 • wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne;
 • reakcji na ogień
System ocieplania domu Termo Organika
Autor: Termo Organika Produkty zastosowane podczas ocieplania domu metodą ETICS powinny stanowić certyfikowany system oferowany przez jednego producenta. Elementy składowe takiego zestawu są wówczas wytwarzane tą samą technologią, z kompatybilnych surowców. Ponadto każdy z nich osobno, jak i w połączeniu z pozostałymi podlega żmudnym i szczegółowym testom potwierdzającym skuteczność danej konfiguracji i bezpieczeństwo jej stosowania
TO JEST WAŻNE

Pojęcie wyrobu budowlanego definiuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 266) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 z 04.04.2011 r., s. 5 z późn. zm.).

Pozostałe akta prawne, z których wynika obowiązek stosowania kompletnego systemu ocieplania to Prawo budowlane i Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dlaczego tylko ocieplanie domu kompletnym systemem ETICS jest skuteczne?

Produkty zastosowane podczas ocieplania domu metodą ETICS powinny stanowić certyfikowany system oferowany przez jednego producenta. Elementy składowe takiego zestawu są wówczas wytwarzane tą samą technologią, z kompatybilnych surowców. Ponadto każdy z nich osobno, jak i w połączeniu z pozostałymi podlega żmudnym i szczegółowym testom potwierdzającym skuteczność danej konfiguracji i bezpieczeństwo jej stosowania.

Protokoły z tych badań muszą być przynajmniej raz w roku kontrolowane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Tylko użycie specjalistycznie dopasowanych produktów daje pewność prawidłowej pracy i trwałości systemu, a co za tym idzie opłacalności całej inwestycji.

Oprócz tego producenci udzielają gwarancji tylko na kompletny oferowany przez nich zestaw. Zabezpiecza to inwestora przed ewentualnymi nieprawidłowościami wynikającymi z wad produktu, ale tylko w przypadku zastosowania go zgodnie z zaleceniami producenta, czyli w certyfikowanym systemie.

Konsekwencje stosowania do ocieplania domu "składaków"

Stosowanie składników pochodzących z różnych systemów, oprócz tego że jest nielegalne, może nieść ze sobą przykre konsekwencje:

 • obniżenie przyczepności międzywarstwowej skutkujące pęknięciami i odspojeniami tynku;
 • przebarwienia i wykwity pojawiające się na powierzchni elewacji;
 • zawilgocenie ścian wewnętrznych wynikające z niewłaściwego transferu pary wodnej na zewnątrz systemu ociepleń;
 • rozprzestrzenianie się ognia po elewacji podczas pożaru;
 • brak gwarancji producenta;
 • koszty napraw będzie musiał pokryć inwestor.

Decydując się na ocieplenie budynku metodą ETICS warto zatem wybrać rozwiązanie systemowe i zapoznać się dokładnie z jego właściwościami zawartymi w dokumentach i zaleceniach dotyczących stosowania udostępnionych przez producenta. Tylko takie podejście pozwoli dokonać trafnego wyboru i umożliwi skuteczną termoizolację budynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej