Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Ogrzewanie

ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 843 32 82
faks 22 843 47 52
http://www.elektra.pl/
info@elektra.pl

Firma ELEKTRA to wiodący producent systemów ogrzewania elektrycznego przeznaczonego zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak też obiektów przemysłowych.

Warunki techniczne niekorzystne dla ogrzewania elektrycznego. Czy będą zmiany w warunkach technicznych?

Tagi:
Elektra
,
zanieczyszczenie powietrza

Ministerstwo Energii myśli o tworzeniu specjalnych taryf na energię elektryczną do celów ogrzewania. A Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powinno rozważyć zmianę wymagań dotyczących wskaźnika EP, zawartych w nowych warunkach technicznych. Obecnie praktycznie nie ma możliwości stosowania ogrzewania elektrycznego w nowych lub przebudowywanych budynkach, ponieważ przy współczynniku wprzyjętym w nowym warunkach technicznych, wskaźnik EP przekracza wartość graniczną. Dodatkowo w przypadku korzystania ze standardowych taryf, koszty eksploatacyjne ogrzewania elektrycznego są stosunkowo wysokie.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Fot.: ELEKTRA

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem użytkowania oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak w przypadku korzystania ze standardowych taryf, koszty eksploatacyjne mogą być stosunkowo wysokie. W tej sytuacji Ministerstwo Energii przewidywało wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych w celu zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego, m.in. poprzez tworzenie specjalnych taryf na energię elektryczną do celów ogrzewania [4].

Stosowanie ogrzewania elektrycznego napotyka jednak w chwili obecnej na bardzo silne ograniczenie w postaci przepisów techniczno-budowlanych [5].

Obliczanie energii pierwotnej w nowych warunkach technicznych

Wskaźnik EP
Przepisy techniczno-budowlane [1] zawierają wymaganie odnośnie wartości wskaźnika EP budynku, która nie może przekraczać pewnej wartości granicznej. Wskaźnik EP określa rocz-ne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (uwzględniane się budynkach niemieszkalnych).
Wskaźnik EP oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku… [2]. W ramach obliczeń energię końcową mnoży się przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi. Należy zwrócić uwagę, że ww. rozporządzenie mówi, jak następuje (załącznik 1, pkt. 3.1.3):

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. (…) W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wi określone w tabeli 1


Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi [2].


W tabeli 1. w rozporządzeniu dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej podana jest wartość 3,00. Jest to wartość orientacyjna dla tzw. miksu polskiego, czyli dla przeciętnej struktury wytwarzania energii elektrycznej w całej Polsce.

Należy rozumieć, że taka konstrukcja przepisów miała na celu budowanie rynku energii, na którym producenci mogliby oferować energię i ciepło o różnym współczynniku nakładu wi, w szczególności energii o większym lub mniejszym stopniu odnawialności. Jednak w praktyce w obliczeniach przyjęło się wykorzystywanie wartości z tabeli 1. z rozporządzenia [2]. Czyli to, co zostało przewidziane w prawie jako wyjątek, stało się regułą. Przy takim podejściu, praktycznie nie ma obecnie możliwości stosowania ogrzewania elektrycznego w nowych lub przebudowywanych budynkach, ponieważ przy takim współczynniku wi, wskaźnik EP przekracza wartość graniczną.
Natomiast często stosowane są różnego rodzaju zabiegi formalne, mające na celu obliczeniowe obniżenie wskaźnika EP. Jednym z takich zabiegów jest przyjmowanie, że znaczna część zapotrzebowania na energię będzie pokrywana przez kominki – współczynnik nakładu dla miejscowego wytwarzania energii w budynku poprzez spalanie biomasy wynosi 0,2, a zasadniczy system ogrzewania traktowany jest w obliczeniach jako system dodatkowy.
W przypadku skojarzonego wytwarzania ciepła i energii (kogeneracja), w wyniku obliczeń dla konkretnego systemu można uzyskać często niższe wartości współczynnika nakładu wi niż wartości podane w tabeli – zarówno dla energii elektrycznej, jak i ciepła. Przykładowo w artykule Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego ze źródłem ciepła pracującym w skojarzeniu [6] Anna Życzyńska uzyskała współczynnik nakładu dla energii elektrycznej wel od 2,43 do 2,45 wobec wartości 3,00 podanej w tabeli oraz współczynnik nakładu dla ciepła wH równy 0,55 – wobec 0,80 w tabeli. W przypadku źródeł odnawialnych, współczynniki te mogą być jeszcze znacząco niższe i w konsekwencji pozwolić na zastosowanie ogrzewania elektrycznego.
W szczególności, jeśli energia elektryczna wytwarzana jest na miejscu w ogniwach fotowoltaicznych, to jej współczynnik nakładu wel wynosi 0 i jeśli energia ta pokrywałaby 100% zapotrzebowania, to wskaźnik EP również wynosiłby 0 i wymagania były spełnione. W praktyce zazwyczaj energia z ogniw fotowoltaicznych pokrywa jednak tylko część zapotrzebowania. Wówczas ta część energii elektrycznej nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika EP (mnożenie przez zero), co ułatwi spełnienie wymagań.

Wartość graniczna wskaźnika EP

Wartość graniczną wskaźnika EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC  – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Zgodnie ze powyższym wzorem, wartość graniczna wskaźnika EP określana jest poprzez przyjęcie wartości dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, która następnie może być zwiększona o dodatek na chłodzenie (jeśli występuje) oraz na oświetlenie (oprócz budynków mieszkalnych).

W tab. 2 podano wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jak widać, od 1 stycznia 2017 r. została obniżona wartość wskaźnika EPH+W dla wszystkich typów budynków, tzn. wymagania zostały zaostrzone.

Tabela 2. Wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [1].

Ogrzewanie elektryczne a ograniczanie niskiej emisji

W czasie ostatniej zimy przez wiele dni w atmosferze przy powierzchni ziemi występowały wysokie poziomy pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10). Zjawisko to było szczególnie intensywne na obszarach o starej, zwartej zabudowie, na których jako źródła ciepła rozpowszechnione są kotły węglowe, gdzie nierzadko wykorzystywane jest – delikatnie mówiąc – przypadkowe paliwo.
Tzw. niska emisja jest szczególnie szkodliwa, ponieważ spaliny z kotłów domowych nie są poddawane żadnemu oczyszczeniu. Dodatkowo zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza na bardzo małej wysokości (rzędu 10–40 m nad poziomem terenu) i gromadzą się wokół miejsca powstawania, mając wkład w szereg zjawisk o negatywnych skutkach dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego [3]. Chodzi przede wszystkim o zjawisko nazywane „smogiem typu londyńskiego”, czyli – powiązane z typowymi dla Polski warunkami zimowej inwersji temperaturowej – nagromadzenie w dolnych warstwach atmosfery związków, pochodzących z niepełnego spalania paliw o niekontrolowanym składzie chemicznym, czyli tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy oraz trudno opadających pyłów. Substancje te mają udokumentowany szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi (powodując chwilowe lub przewlekłe problemy z oddychaniem, a w długiej perspektywie również zmiany nowotworowe), przyczyniają się także do powstawania i nasilenia korozji urządzeń i budynków, pociągając za sobą też straty finansowe w postaci nakładów koniecznych na oczyszczanie środowiska mieszkalnego (budynków, ulic).
Często powstaje nieoczywista sytuacja, polegająca na tym, że jakość powietrza na przedmieściach jest gorsza niż w centralnych częściach miast, gdzie dostępne są miejskie systemy ciepłownicze.
Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie tego problemu może być stosowanie ogrzewania elektrycznego, które całkowicie eliminuje niską emisję, w przeciwieństwie do innych rozwiązań (kotłów węglowych lub gazowych). Istnieje co prawda emisja wysoka, ale jest ona najczęściej wielokrotnie niższa z uwagi na wysoką sprawność wytwarzania energii oraz zaawansowane metody oczyszczania spalin.
Podobne korzyści występują w przypadku, gdy promuje się wykorzystywanie samochodów o napędzie elektrycznym. Obok korzyści bezpośrednio odczuwalnych dla użytkowników samochodów, a także pieszych i wszystkich mieszkańców miast: zmniejszenia poziomu hałasu i braku wyraźnego wkładu w „smog typu londyńskiego”, występuje tutaj również efekt poztywny w postaci możliwości ograniczenia mniej znanego zjawiska – tzw. „smogu typu Los Angeles”. W spalinach samochodów o napędach tradycyjnych obecne są tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem światła zachodzą reakcje chemiczne, prowadzące do powstawania ozonu, formaldehydu, acetaldehydu, PAN i nadtlenku wodoru. Są to substancje o udokumentowanym szkodliwym działaniu na drogi oddechowe ludzi i zwierząt, negatywnie wpływające na tkanki roślinne, wreszcie powodujące korozję.

Czytaj dalej:
  • 1
  • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: